تحولات اجتماعی، اقتصادی و چالش های نواحی روستایی (مورد: فومنات، گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

تحولات اجتماعی، اقتصادی اثرات مهمی در نواحی و زندگی روستایی دارد . این اثرات برحسب ویژگی های محیطی،
سیستم اقتصادی و نهادهای اجتماعی متفاوت بوده، گاهی نقشی مثبت در زندگی روستایی ایفا می کند و زمانی منشأ
چالش ها و تعارضاتی در نواحی روستایی هستند.
در این مقاله چالش هایی که در اثر تحولات اجتماعی، اقتصادی در ناحیه روستایی فومنات در غرب گیلان بروز کرده،
مورد بررسی قرار گرفته است.
داده های مورد نیاز تحقیق مبتنی بر بررسی اسنادی و مطالعه میدانی بوده است . داده های جمع آوری شده بر اساس
”تحلیل مؤلفه های اصلی “ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و درجه برخورداری روستاهای مختلف ناحیه را محاسبه
کرده است.
نتیجه نشان می دهد که تحولات اجتماعی، اقتصادی اخیر روستاها را با چالش ها و تعارضاتی مواجه ساخته است . در
پایان این چالش ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Socio-economic Changes and Rural Challenges (Case: Fomanat, Guilan)

نویسنده [English]

  • H Afrakhteh
چکیده [English]

Socio-economic changes have important effects in rural regions and life. These effects
differ per environmental characteristics, economic systems and social institutes and in
some instances, they play positive roles in rural life while in other times, they serve as
source of challenges and contradictions in rural areas.
This paper discusses challe--nges, which have appeared in Fomanat rural area in West
Guilan as consequences of socio-economic changes of the region.
The data of research has been collected through literature review and field studies. The
collected data have been analyzed based on "principal component /factor analysis "
and has computed the degree of facilities of different villages.
The results show that recent socio-economic changes have exposed villages to challenges
and conflicts. In conclusion, challenges have been analyzed; accordingly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural areas
  • Fomanat
  • socio-economic changes
  • Challenges