پویایی شناسی بنیان های جغرافیایی در چشم اندازهای روستایی (مطالعه موردی دهستان های شیوه سر، گواور و دینور استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

چشم اندازهای روستایی در ایران، علاوه بر این که حدود 40 درصد از کل جمعیت کشور را در خود جای داده اند، پهنه
وسیعی از سرزمین ایران را در بر می گیرند. بدین علت در راستای توسعه و برنامه ریزی آمایش سرزمین،
چشم اندازهای روستایی از ارزش و اهمیت خاصی برخوردارند . توسعه روستاها، توسعه شهرها را در پی خواهد
داشت و در کشورهای در حال توسعه، توسعه بخش صنعت و خدمات منوط به توسعه بخش کشاورزی است و
توسعه کشاورزی در پناه توسعه روستایی تحقق پذیر خواهد بود. روستاهای ایران به عنوان مهمترین عرصه فعالیت،
با نابسامانی و نظام نیافتگی خاصی روبرو هستند و شواهد دال برآمایش نیافتگی عرصه های روستایی است . این
نابسامانی در ابعاد مختلف طبیعی، اجتماعی فرهنگی، اقتصادی و کالبدی وجود دارد و در تیپ های مختلف روستاهای
کوهستانی، تپه ای و دشتی این نابسامانی شدت و ضعف داشته و دلایل آن از تیپی به تیپ دیگر، متفاوت است.
نتایج این پژوهش نشان می دهدکه مهم ترین دلیل نابسامانی و توسعه نیافتگی روستاها، عدم تحول و
پویایی برخی از اجزا و عناصر ( بنیان های جغرافیایی) در چشم اندازروستایی و در ارتباط با زمان و مکان است. در هر
تیپ از روستاها ( کوهستانی، تپه ای و دشتی )، اجزا و عناصر متفاوتی، عدم تحول و پویایی دارند و عدم تحول و
پویایی آن ها باعث ناکارآمدی کلیت سیستم (چشم انداز) شده است. شناسایی این اجزا و عناصر ناکارآمد و ایجاد
تحول، نوسازی و بازساخت آن ها در راستای توسعه چشم انداز روستایی از مواردی است که پژوهش حاضر بر آن
تأکید دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که فقدان تنوع فعالیت ها، عدم تنوع شغلی، پایین بودن سطح درآمد در
روستاها، فقدان صنایع مکمل بخش کشاورزی و خدمات پشتیبان تولید، عدم تحول اساسی در شیوه های کاشت،
داشت و برداشت محصول، آشفتگی و در هم ریختگی بافت روستاها، فقدان بهداشت محیط در سکونتگاه های
روستایی، الگوی معماری نامناسب مسکن روستایی، و ضعیف بودن تأسیسات فرهنگی مذهبی و ورزشی در راستای
گذران اوقات فراغت جوانان روستایی از مهم ترین تنگناهای موجود در چشم اندازهای روستایی هستند که لازم است
در برنامه ریزی های توسعه روستایی مدنظر قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamics of geographical structures in rural landscapes Case study: Shivasar,Govaver and Dinavar rural districts in Kermanshah province

نویسندگان [English]

  • M Badrifar
  • N Ghanbari
چکیده [English]

Rural landscapes cover a vast area of territory of Iran as they accommodate about
Forty percent of the population of the whole country. In order to develop landuse
planning, rural landscapes have obtained special significance and value and they play a
key role. Rural development results in urbanism . In developing countries, develop of
service and industry section, depend on agricultural development and to develop
Agriculture, primary emphasis is on rural development. Rural areas in Iran are
accounted for the most important activity field which face ill-designed and
unorganized strategies and suffer from the lack of an institutional framework and
regional development plans. This witnesses the lack of landuse planning in rural areas.
It seems to be obvious that this controversial issue exists in different natural, social,
economical and of mountainous, hilly and plain villges (areas).
The results of this paper imply significantly the lack of Transformation change
and dynamism in some components and elements of landscape (Geographical bases)
in relation to the time and place which accounted for the reason of undeveloped rural
areas. Every kind of villages (mountainous, hilly and plain) do not have any changes
and dynamism which lead to malfunction in the whole system (rural landscape). In
order to develop the rural landscape the emphasis in this research is to findout and
recognize these components and elements and also create transformation change,
reconstruction and reorganization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Development
  • Rural Planning
  • Rural landscape
  • Mountainous villages
  • Hilly villages
  • Plain villages