ارتباط تغییر اقلیم و پدیده ENSO و تاُثیر این پدیده بر نوسانات دما در استان خراسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در این پژوهش به منظور بررسی میزان ارتباط تغییر اقلیم با پدیده ENSO و ارتباط آن با تغییرات پارامترهای آب و هوایی ابتدا با استفاده از رابطه همبستگی سالانه و فصلی، شاخص نوسانات جنوبی (SOI) با داده های دما به دست آمده و سپس به منظور مطالعه دقیق تر نحوه تأثیر پدیده ENSO بر نحوه تغییرات دمای مناطق مختلف استان خراسان نقشه های پهنه بندی مربوطه ترسیم شد . به طور کلی می توان نتیجه گرفت دمای کلیه مناطق استان (به ویژه نوار مرکزی و تا حدودی شمالی ) نسبت به پدیده ENSO واکنش معنی داری نشان می دهد بi عبارت دیگر میانگین ضرایب همبستگی دما با مقادیر SOI به طور سالانه و فصلی منفی است، به طور سالانه و فصلی منفی است، یعنی با افزایش مقادیر SOI مقادیر دما در سطح استان خراسان در فصول و سال های مختلف کاهش می یابد. با توجه به افزایش دمای مناطق مختلف استان (به طور فصلی و سالانه ) در زمان فعالیت فاز منفی ENSO شرایط النینو )، تغییرات دمای استان در این شرایط را می توان به دگرگونی الگوی وقوع پدیده ENSO در اثر تغییرات اقلیمی در سطح جهان مرتبط دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relation Of ENSO And Climate Change And Its Effects On Fluctuation Of Temperature In The Khorasan Province

نویسندگان [English]

  • A Shahabfar
  • M Mohammadi
  • K Ehteramian
چکیده [English]

The long-term forecasting and monitoring of Climatological parameters depends on
identification of all effective factors that are affects on this phenomenon. One of these
parameters in the weather signal. These signals are the determinable and specific
pattern and occur in the distinguished regions in the world, but its effects are
worldwide. One of the famous signals is ENSO phenomenon, which have two phases.
In this paper with using annual and seasonal correlations between Southern
Oscillation Index (SOI) and temperature data, the effective amounts of ENSO phases
on the differences of these factors was studied in the all regions of Khorasan province
in I.R.of Iran, then for more comprehensive study the classification maps in relation of
ENSO and variability of temperature were drown. It was concluded that the mentioned
parameter in the whole of the province especially in central and north strip have shown
significant action to ENSO,in other word the average of temperature correlation
indices are negative annually and seasonally ,it means when SOI amounts are
increased the temperature in Khorasan province will be decreased. With regard to
increasing the above weather parameters in all regions of Khorasan province at the
time of ENSO's negative phases (El Nino condition) variation of temperature could be
related to the changes of pattern of occurrences this phenomenon (ENSO) due to
climatic change around the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Change
  • temperature
  • Correlation
  • El Niño
  • La Nina