از فضای تصوری به فضای Cybernetic بازنگری ارتباط بین فضاهای واقعی و فضاهای مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

می توانیم با به کارگیری مفهوم فضای Cybernetic به منظور مشخص نمودن ارتباط بین فضاها، فرهنگ و هویت فرد در فضای ،Cybernetic ارتباط بین فضاهای واقعی و مجازی را بررسی کنیم. این واژة جدید به ما اجازه می دهد که به بررسی همه جانبة اینترنت در فرهنگ عمومی بپردازیم.
مقدمه :
ورود اینترنت به زندگی روزانة میلیون ها نفر در سراسر جهان ، باعث تغییر شرایط زندگی افراد مثل هویت
آن ها، جامعه شان و ارتباطات بین آن ها شده است. بعضی از این تغییرات به این علت است که استفاده کنندگان از
اینترنت ( شبکة اطلاعاتی ) شیوه ای به کار گرفته اند تا ارتباط خود را با فضاهای واقعی و مجازی که هم اکنون در آن
زندگی می کنند، هماهنگ سازند.
در این مقاله، ما روشی را ارائه می کنیم که نشان می هد ساختارهای مکان و فضا زمانی تغییر می یابند که افراد و
گروه ها وقت زیادی را در فضای تصوری صرف نمایند. 1
به عنوان نقطة شروع، لازم دانستیم که مرور کوتاهی بر رو ش های سنتی داشته باشیم که بر اساس آن ها نظریة
مکان و فضا به وجود آمده است . چنانچه می دانیم ما هم اکنون به عصری وارد شده ایم که عصر فرهنگ و تکنولوژی
است و بعضی از جنبه های مهم تفکر در مورد مکان، فضا و ارتباط آن ها با فرد، تحت تأثیر استفادة روز افزون از
فضاهای دیجیتالی/مجازی در فرهنگ عموم مردم قرار گرفته است.
در نتیجه ما در مورد این فضای جدید، شیوة تفکر متفاوتی را پیشنهاد کرده ایم و به آن نامی جدید با عنوان فضای Cybernetic داده ایم که نشانگر فضایی می باشد که از طریق ارتباط فضاهای واقعی و مجازی ایجاد شده است. از آن جایی که این موضوع در مباحث آکادمیک و عمومی مطرح شده است ما نیز بحث خود را در مورد
جنبه های مهم نظریة فضا شروع می کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From cyber space to cybernetic space: Rethinking The Relationship between Real and Virtual spaces

نویسندگان [English]

  • Ananda Mitra
  • Raelynn Schwartz
  • R Sarvar
چکیده [English]

The interaction between real and virtual spaces can be reconceptualized by mobilizing
the notion of cybernetic space to signify the relationship between spaces, culture and
identity in the synthetic space we tend to live in. the new metaphor can allow for a
holistic examination of the internet in popular culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Space geography
  • Cyber space
  • Internet