پژوهش در تحول تکتونیکی و مرفولوژیکی تالاب قوری گل تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

چاله بسته قوری گل از دیدگاه ژئومورفولوژی ساختمانی بخشی از منطقه تکتونیکی بستان آباد است . با
مطالعه عکس های هوایی می توان منطقه بستان آباد را به صورت یک آنتی کلیناریوم شناخت که در اثر فازهای
کوهزایی اواخر دوران سنوزوییک به وجود آمده است و دنباله چین خوردگی تشکیلات نئوژن شمال شرق تبریز است .
تالاب قوری گل به مانند بخش های دیگر منطقه در اوایل کواترنر (احتمالاً پلیوستوسن) بر اثر حرکات نئوتکتونیک
گسسته شده و حاصل آن پیدایش چندین گسل در امتداد شمال غرب  جنوب شرق است که تشکیلات فلیش
کرتاسه فوقانی را جا به جا کرده و منجر به پیدایش فوسه تکتونیکی قوری گل شده است در کنار تالاب دو گسل
به موازات هم شناخته می شود. گسل اول تقریباً در شمال شرق و گسل دوم از جنوب شرق آن می گذرد که حد وسط
این دو گسل تالاب شکل گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A research on tectonical and morphological changes of Gourigol pond of Tabriz

نویسنده [English]

  • A Beladpas
چکیده [English]

The closed Pond of gourigol is a part of tectonical area of bostan abad according to
structural geomorphology view. studing the bostan abad area through the photoes, we
can take it as anticlinarium which is founed in the mountain making phases of late
senozoic ara, and is a continum to the folding of the Neogen formation of North-east
tabriz. Gourigol lake, like other neigh bouring areas has been formed in the early
Quaternary ara.due to neotectonic movements and resulted in the formation of some
fault in the West-North and East-South directions. it has moved the upper cretaceous
flysch formations and has caused to the
Gourigol, tectonic basin.
There are two parallel fault beside the lake. The first one passes through the
North-East and the second one through the South-East of the lake and this lake has
formed in the middle of these two fault.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gourigol
  • Fosse
  • Neogen
  • flysch formation