معرفی طبقه بندی اقلیمی ریواس مارتینز 1 (مطالعه موردی: استان گیلان و خراسان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

پتانسیل های طبیعی بالفعل و بالقوۀ هر ناحیه و منطقۀ جغرافیایی به عوامل و عناصر اقلیمی وابسته است . و
باتوجه به پارامترهای سازندۀ دستگاه اقلیم ، قابل فرموله شدن می باشد واز طریق آن فرمول می توان مناطق دارای
اقلیم مشابه را شناسایی کرد. این مقاله روش طبقه بندی اقلیمی (بیو کلیماتیک) ریواس مارتینز را که به طور وسیع در
نواحی ساحلی و فلات های مدیترانه ای اقیانوس اطلس مورد استفاده قرار گرفته است، شرح می دهد و برای استان
گیلان و خراسان (ناحیه ساحلی و قاره ای یا بری ) به عنوان نمونه طبقه بندی و تهیه نقشه اقلیمی (بیو کلیمایی ) ارائه
شده است . جهت انجام کار از آمار 15 ایستگاه گیلان و 13 ایستگاه خراسان و از پارامترهای میانگین حداکثر دمای
گرم ترین ماه سال، میانگین حداقل دمای سردترین ماه سال، دمای متوسط ماهانه، میانگین دمای حداکثر سردترین
ماه سال و مجموع دمای ماهانه استفاده شد و شاخص های بیوکلیمایی قاره ای–اقیانوسی، شاخص بیوکلیمای دمایی،
شاخص بیوکلیمای آمبروترمیک محاسبه گردید . نقشه اقلیمی با شاخص بیوکلیمایی آمبروترمیک ترسیم شد و این
کار می تواند با توجه به محاسبات برای تمام شاخص ها انجام گردد . و نهایتا برای مقایسه ودقت روش با روش
اقلیمی آمبرژه ،گوسن ،دمارتن و کوپن مورد بررسی ومقایسه قرار گرفت .
نتیجۀ مطالعه نشان داد روش ریواس مارتینز در شرایط نزدیکی با روش گوسن قراردارد و به طور واقعی تر
می تواند اقالیم (بیو کلیماها) را جدا سازی نماید .
پیشنهاد می شود این روش با توجه به وسعت سواحل جنوب و شمال ایران و توده قاره ای فلات ایران به
عنوان یک روش اقلیمی (بیوکلیمایی) مورد مطالعه سراسری و طبقه بندی با یک دوره آماری بلند مدت قرارگیرد تا با
توجه به توان های اقلیمی و محیطی در ایران، ابزاری مناسب برای اهداف برنامه های اجرایی، مورد استفاده قرار
گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introdution of Rivas Martinez climatic classification Case study: Guillan and Khorasan province

نویسنده [English]

  • B Ramezani
چکیده [English]

Natural potential in per area related to factor and elements of climate, climatic systems
can be fomulated , for distinguish of similar climate.
This article , introduce Rivas Martinez climatic classification with case study Guilan
and Khrasan .
Result of article representation that this method better actual isolat climates
from Gussen , Koppen , De martone Amberger methods.
It has suggestion with attention north and south coasal and continental plain , this
method be use with longer time statistic for classification of Iran .

کلیدواژه‌ها [English]

  • bioclimatic classification
  • Rivaz Martinez
  • climate of Iran