مهاجرت و عوامل زمینه ساز آن در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

ایران یکی از کشو رهایی است که حداقل در دوره هایی از تاریخ طولانی خود در معرض نقل و انتقا ل های جمعیتی قرار
داشته است . این نقل و انتقال ها در زمان های گذشته بیشتر ناشی از حمله و هجوم بوده ولی در قرن اخیر جنبه های
سیاسی و اقتصادی آن بر جنبه های خونین و قهرآلود غلبه داشته است.
عوامل زمینه ساز مهاجرت در ایران ریشه در ویژگی های جمعیتی، اقتصادی و سیاسی دارد و میزان رشد جمعیت در
ایران در مقایسه با کل جهان بیشتر بوده؛ توزیع فضایی جمعیت به گونه ای است که برخی از مناطق کشور از
مطلوبیت لازم برای اسکان و استقرار جمعیت و فعالیت مناسب، برخوردار نمی باشد و این امر به مهاجرپذیری بعضی
مناطق و مهاجر فرستی برخی دیگر از آن ها می انجامد. سیاست های توسعه ای و اقدامات مدیریتی نیز از عواملی
است که به توسعه نامتوازن انجامیده و شرایط طبیعی را در جهت جذب و رانش جمعیت از منطقه ای به منطقه دیگر
تسهیل کرده است . بر این عامل باید نحوه معشیت و نظام سکونت جمعیت کشور از دید شهرنشینی و روستانشینی
را نیز افزود و بر کاهش مستمر جمعییت روستاهای کوچک و کم جمعییت تاکید کرد . شکاف عظیم درآمدی بین شهر
و روستا نه تنها در سطح کشور بلکه در بین استا ن ها و داخل آن ها نیز جریان دارد و از عوامل زمینه ساز مهاجرت ها به
حساب می آید. نامناسب بودن نظام سرمایه گذاری در مناطق مختلف کشور از یک طرف و تنوع ویژگی های محیطی
با خصوصیات اقتصادی - اجتماعی و قومی تباری از سوی دیگر نیز به گونه ای است که تعریف و تدوین سیاست عام
و جامع نگری را در این مورد با اشکالات خاصی مواجه نموده و اثر بخشی آن را محدود کرده است . در چنین شرایطی
مطالعه دقیق تر این موضوع برای یافتن راه کارهای ضروری اجتناب ناپذیر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Migration and its background factors in Iran

نویسنده [English]

  • H Zanjani
چکیده [English]

Iran is one of those countries that has affected by population movements in some
periods of it’s long history. These movements were mostly because of wars and
inversions. But in recent century the political and economic aspects have dominated
the mentioned factors. The historical background of migration in Iran has its roots in
the population, economic and political characteristics and the rate of population growth
in Iran in comparison with the whole world has been much more. the spatial
distribution of population is so that some of the areas of Iran enjoy more favorable
facilities for the settlement and suitable activities for the settlers. And this fact results
in the migration from some areas to other areas.
The development policies and the management activities are also among the factors
that have resulted in unequal development and have facilitated the natural conditions in
the absorbing and driving the population from one area to another. To this factor
should be also be added the type of living and the settlement system of the population
from the urban and rural point of view and therefore it should be emphasize on the
continues reduction of the population of the small villages.
The great income difference between cities and villages is not only seen in the whole
country but also among the provinces and inside them and is one of the backgroundmaking
factors for migration. The unsuitable of investment system in different parts of
the country from one side and the diversity of environmental conditions with socioeconomic
and tribal specifications of the country on the other hand are also of such a
type that make many problems and difficulties for a comprehensive definition and
policy-making, and has limited its effects. In such conditions a more exact survey of
the subject for finding the essential strategies is unavoidable.
Key Words: Iran, population, migration, development, city, rural, socio-economic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Population
  • migration
  • development
  • Management
  • City
  • Rural