گذر شهر از میان مزرعه! (کشاورزی ایران، عروج یا نزول)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

به هنگام یک بررسی پهنانگر در جهت شناخت روند تحولات اقتصادی ایران در می یابیم که در گذشته بخش
کشاورزی هم پای رشد صنعت، دو نیاز عمدۀ این بخش را نیز تأمین می کرد. از آنجا که رشد صنعت با گسترش
شهرنشینی همراه بود، تغذیۀ جمعیت فزاینده شهرها افزایش تولید مواد غذایی و عرضه آن به قیمت مناسب را
ضروری می ساخت. با رشد صنعت و ماشینی شدن آن، نیاز به مواد اولیه کشاورزی نیز افزایش یافت و بخش
کشاورزی تأمین این مواد را با قیمتی ارزان بر عهده گرفت.
شکل گیری شهرها که دومین انقلاب عظیم در فرهنگ انسان بود، تحول اجتماعی برجسته ای است که بیشتر
موجب دگرگونی در روابط متقابل انسان با انسا ن های دیگر گردید تا تغییر در واکنش های او نسبت به محیط .
بنابراین پیدایش شهرها را باید نقطۀ عطفی در تاریخ اجتماعی انسان به حساب آورد . گام های اولیه در نیل به مرحله
شهرنشینی با افزایش جمعیت و سپس تشدید بهره برداری از محیط همراه بود.
شهر به دنبال رشد فیزیکی خود در طول زمان، منجر به گسترش به سوی محدود ه های روستایی شد و اولین
تأثیر آن تهدید فعالیت های زراعی و کاهش تولید بود . در واقع می توان گفت که توسعه شهرها چه از لحاظ مکانی و
چه اجتماعی، تحولی منفی و شگرف در اقتصاد روستایی را فراهم آورد و زمینه ساز بسیاری از کاستی ها و
مهاجرت های روستایی گردید که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران قابل مشاهده است . حال
پرسشی که مطرح می گردد این است که آیا توجه به صنعت و شهر الزاماً به معنای نابودی و تضعیف بنیادهای
روستایی- کشاورزی است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban expantion and its agricultural negative effects

نویسنده [English]

  • B Rahmani
چکیده [English]

Cotinious expansion of cities and towns toward agricultural lands in recent years
caused an immence negative effects on economic structure of rural sector in Iran.
It is clear that focusing on and urban based economy will not stop to destroy
agricultural lands and its related empolyment unless the proper regulations and laws
concerning to land transformation being excuted.
Inspit of offical support for agriculture practicaly industry has always been the most
favourate domain for both public and private investments.
Now we can pose this question while in the most developed nations, agriculture and
rural values have never been neglected in Iran all these are simply ignored and over
shadowed by industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban expansion
  • Agricultural effects
  • economic structure
  • rural sector