استفاده بهینه ازمنابع آبی در ناحیه اورامانات(ذخیره باران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

محدودیت، ثابت بودن منابع آبی و درمواردی حتی کاهش شدید این منابعوازطرفی تقاضای روزافزون جوامع بشری درتامین مصرف آب، نیازبه افزایش منابع آبی قابل استحصال درکشوربرای سال2025به میزان 110%، بر اساس شاخص های ملی وبین المللی مدیریت آب، باعث شده موضوع استفاده بهینه از منابع آبی باذخیره سازی بارش باران در کلیه نقاط دنیامورد توجه جدی قرارگیرد. در این تحقیق ابتدابرای تامین آب مورد نیازسالانه ایستگاه هواشناسی شهرستان جوانرودازمحل بارش باران، بصورت آزمایشی ذخیره باران درمقیاس تانکری 6000لیتری انجام گرفت. سالانه بصورت میانگین حدود10بارتانکرمذکوراز بارش باران  بر سطح پشت بام ساختمان اداری ایستگاه پر و تخلیه می گردید. با موفق بودن نمونه اولیه طرح، تصمیم گرفته شد طرح در مقیاسی بزرگتر به منظور ایجاد الگویی جهت تعمیم آن برای تامین آب مورد نیاز در بخش شرب، کشاورزی، صنعت، و نظر به استاندارد نرمال مصرف 150 مترمکعبی یک خانوار5 نفره در طول سال، نسبت به ساخت مخزنی به ابعاد 3*7*8 مترمربع با گنجایش150 مترمکعب از سطح آبگیر 25مترمربع اقدام شده است. در این ناحیه در طول سال آبی یا زراعی با نرمال بارش 600 میلیمتر، ازسطح100 مترمربع پشت بام ساختمان اداری ایستگاه هواشناسی، برای چهارمین سال متوالی هر سال حدود60 مترمکعب یا60000 لیتر آب باران با موفقیت کامل ذخیره و مورد استفاده قرارگرفت. از آنجا که بارندگی و لو به مقدار کم تقریبا در همه جا اتفاق می افتد، قبل از اینکه به شکل تبخیر و رواناب از دسترس خارج شود، می تواند به کمک روشهای استحصال آب با ذخیره سازی آب باران مورد استفاده و بهره برداری قرارگیرد. با این طرح بدون نیاز به یک قطره آب چشمه، چاه و رودخانه، صرفنظر ازدوری یا نزدیکی به سایر منابع آبی، می توان آب مورد نیاز هر مجموعه ای را در نزدیکی همان مجموعه در بخشیوسیع  از نواحی این سرزمین به سهولت تامین نمود و فشار بر منابع  محدود آب شیرین و تصفیه خانه ها را به شدت کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimum use of water resorce Auramanat zone(Rain Reservoir)

نویسندگان [English]

  • P kardovani
  • Bakhtir Kurdpoor
چکیده [English]

Constrains and low water sources, most societies demand for water consumption need to increase the exploitation of water resources in 2025 to rate 110% of indicators based on national and international water management in iran, caused of optimation use of rain water.
Storage to be considred. In this study, the first for supply water of javanroud weather station, in experimental case of 6000 litter tank rainwater stroge, averagly from rainwater on popularization level about lo time, full and depleted annually, with successfully case of study, decided that in grater scale to purpose of pupularization water supply in industry and agriculture. And overview normal standard use of 150 m3 for one family animaly , build a reservoir 8*7*3 m2 with a capacity of 150 m3 cubic meters of pond surface is 250 m2 action. In this area over the water years with normal rainfull 600 mm every 100 square meters, 60 cubic meters of rainwater storage was used successfully. Reduced rainfull in recent years, before the rain evaporated and runoff out of reach water harvesting methods can help, especially with rain water stroge reservoirs, shoud be used and esploited.
With this study with out need to fountiain. Well and river water, surrender from proximity and distance to other water resources, every demaned water needed from an area, in proximity of that area ease supplied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water resources
  • Water Requirements
  • Water harvesting
  • Rainwater storage