بررسی روند تغییرات دما در بندرعباس وجزیره قشم با استفاده از آزمون ناپارامتری من-کندال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

  مقطع زمانی مورد مطالعه در این بررسی دو دوره 56 و 17 ساله می باشد.دوره 56 ساله مربوط به ایستگاه بندرعباس می باشد که از سال 1957 تا 2012 را شامل میشود و دوره 17 ساله مربوط به ایستگاه قشم می باشد که از سال 1996 تا 2012 را در بر میگیرد.ابتدا سعی شده است با استفاده از روش رتبه ای من - کندال تغییرات داده ها شناسایی شوند و سپس نوع و زمان آن مشخص گردد. هدف از  این تحقیق، بررسی روند تغییرات دمای ایستگاه های بندرعباس و جزیره قشم برای آشکار سازی تغییرات احتمالی آن از حالت نرمال با استفاده از آزمون ناپارامتری من-کندال می باشد.نتایجی که از این پژوهش حاصل شد به شرح زیر می باشد :
1-مطالعه تغییرات دمای حداقل در شهر بندرعباس در مقیاس ماهانه بیان کننده روند کاهشی شدید در این ایستگاه می باشد که شدت این روند در ماه مارس با 45/.-  در مقایسه با بقیه ماهها بیشتر می باشد، ولی چنین یکنواختی در عنصر دمای حداکثر وجود ندارد و روند تغییرات عنصر دمای حداکثر تلفیقی از روند کاهشی(TD)وجهش منفی(AI) می باشد. بررسی روند تغییرات عنصر دمای حداقل وحداکثردر ایستگاه قشم نسبت به بندر عباس از ناهمگونی بیشتری برخوردار می باشد. مطالعه عنصر دمای حداقل در ایستگاه قشم در طول دوره مورد مطالعه نشان دهنده این است که 5 ماه از سال بدون روند می باشد و در بقیه ماهها نیز جهش مثبت نوع غالب تغییرات بوده است، در عنصر دمای حداکثر تقریبا در اکثر ماهها جهش افزایشی نوع غالب تغییرات می باشد.
2-در مقیاس سالانه، تغییرات دمای حداقل و حداکثر هر دو از نوع روند کاهشی می باشد، اما در ایستگاه قشم تغییرات دمای حداقل از نوع جهش کاهشی و تغییرات دمای حداکثر از نوع جهش مثبت بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forecasting temperature changes in Bandar Abbas and Qeshm island using with test Man-kendal

نویسندگان [English]

  • Ali Salari
  • Amir Gandomkar
چکیده [English]

The period which study in this investigation is related to 56 years old. Period 56 years old is about Bandar Abbas  that consists of 1957 to 2012 and 17 years old is 2012. At the first, try to know the input : changes by using Man – Kendal method and then define the kind and time. The target of this study is investigation of changes of temperature of North coasts of Bandar Abbas - Qeshm iland and its possible changes of normal  condition by using Man – Kendal noparameter test. The pbtained results are followed : The study of minmum temperature changes in BandarAbbas nonthly scale shows the intense decrease in this station  which intensity of that is most – 0/45 in Mars contrast to other months, but there is'nt such monotony in maximum temperature and changes combine of decrease process ( TD ) and negative mutation ( AI ). Investigation of Qeshm station to Bandar Abbas consist of more hetero generous. The study of min temperature in Qeshm station among the period shows that 5 month of year is without process and in other months, positive mutation was a kind of changes over coming, in max temperature approxmatly in most months, increase mutation is a kind of changes over coming.
2- In annual scale, the changes of min and Qeshm station, the changes of min and max temperature has decrease process but in Qeshm station, the changes of min temperature is a kind of decrease mutation and max temperature is a kind of positive mutation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Change
  • Climate vibration
  • Temprature process
  • Man-Kendal test
  • North coasts of Bandar Abbas - Qeshm iland