ارزیابی و پهنه بندی خطر زمین لغزش با روش آنبالاگان در محیط ArcGIS مطالعه موردی: حوضه آبخیز چاکرود گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

وقوع زمین لغزش در مناطق شمالی کشور، به دلیل بارشهای فراوان، کاربری های ناصحیح و سازندهای حساس به فرسایش، در حال افزایش است. یکی از راهکارهای مهم برای کاهش خسارت ناشی از وقوع زمین لغزش ها، ارزیابی و پهنه بندی مناطق مستعد به زمین لغزش ها از طریق تهیه نقشه های پهنه بندی خطر زمین لغزش است. روشهای متعددی برای پهنه بندی وجود دارد که از میان آنها روش آنبالاگان برای منطقه مورد مطالعه استفاده شد. در  این روش نقشه های مورد نیاز مانند نقشه های شیب، جهت شیب، کاربری اراضی، زمین شناسی، زمین شناسی ساختمانی، آبهای زیرزمینی و واحدهای کاری در محیط GIS با استفاده از نرم افزار Arcmap تهیه و پس از امتیازدهی به عوامل مورد نیاز در روش آنبالاگان، در نهایت نقشه پهنه بندی منطقه ارائه شد. در پایان برای ارزیابی صحت مدل یاد شده، نقشه پراکنش زمین لغزش حوضه مورد مطالعه تهیه و آنگاه از مقایسه نقشه پراکنش زمین لغزش با نقشه پهنه بندی زمین لغزش به روش آنبالاگان، مشخص شد که اکثر زمین لغزشهای وقوع یافته در این حوضه در پهنه خطر زیاد قرار دارند که توسط مدل ارائه شده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment and Landslide Hazard Zonation by Anbalagan Method and ArcGIS (Case study: Chak rood Drainage Basin)

نویسندگان [English]

  • Mehdi shafaghati
  • Ataolah Maslehatjo
چکیده [English]

In drainage basin of the northern part of Iran, landslide hazard is increasing because of sensitive formation, incorrect land use, and more rain. One of main strategies for restricting the damage caused by the activity of landslides is assessment and zonation of different region in the term of susceptibility to landslide by prepare landslide zonation hazard map. There are different methods for zoning, Anbalagan method purposed to gain the results. In this method, the required map (slope, aspect, land use, litology, structural litology, ground water, landform and facet map) provided with GIS softwares, Arcmap, then weighted with Anbalagan method. The landslide zonation map is prepared. Finally, for the accuracy evaluation of the Anbalagan method, the landslide distribution map provided for the area. Then compared with landslide zonation map. The results have shown that most of landslides are occurred in HHzone which were predicted by this method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landslide
  • Hazard Zonation
  • Anbalagan
  • ArcGIS
  • Chakrood