بررسی احتمال تغییر اقلیم در استان کرمان با روش من – کندال (مطالعه موردی ایستگاه کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

تغییر اقلیم یکی از عمده ترین چالش های پیش روی بشر در زمان حاضر است. پدیده هایی مانند تغییرات بارندگی، گرم شدن جهانی، ذوب شدن یخ های قطبی، سیل، سرماها و گرما های بی موقع و شدید در بسیاری از نقاط جهان به حدی شدید و خسارت بار و نگران کننده است که موضوع تغییر اقلیم را در صدر مطالعات محققین علوم جوی قرار داده است و تحقیقات گسترده ای در مقیاس جهانی، ناحیه ای و محلی را به خود اختصاص داده است. به منظور بررسی احتمال تغییر اقلیم استان کرمان میانگین بارش و  میانگین، حداقل، حداکثر درجه حرارت، ایستگاه سینوپتیک کرمان طی سال های 2005-1956 از سایت اینترنتی سازمان هواشناسی دریافت و به صورت سری زمانی تنظیم و  با استفاده از آزمون من– کندال بررسی شده است. در این تحقیق با استفاده از مدل فوق نوع و زمان تغییرات عناصر مذکور شناسایی شده است. نتایج حاصل از تحلیل ها نشان می دهد زمان شروع بیشتر تغییرات ناگهانی و از هر دو نوع روند و نوسان است. میزان تغییرات بارش  در ماه های گرم چشمگیر تر می باشد در حالی که میانگین، حداقل و حد اکثر درجه حرارت در ماه های آوریل، نوامبر و دسامبر بیشتر و چشمگیر تر بوده و سایر ماه ها تفییرات قابل ماحظه ای مشاهده نمی شود. در مجموع مقدار بارش ایستگاه طی دوره مطالعه کاهش و میانگین حد اقل و حداکثر درجه حرارت افزایش داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Likelihood of Climate change in Kerman Province Using Man – Kendall Method (Case Study: Kerman Station)

نویسنده [English]

  • B Bahak
چکیده [English]

Climate change is one of the major challenges faced by man in the current age. Phenomena such as precipitation changes, global warmness, melting of polar ices, flood, unexpected and severe coldness and warmness in most parts of the world are so severe, damaging and stressful that have resulted in climate change to be at the top of the studies of climatic sciences researchers and extensive international, regional and local studies have already addressed that. In order to review the possibility of climate change in Kerman Province, precipitation average, minimum, average and maximum temperatures of synoptic station in Kerman during 1956-2005 were received from the website of meteorology organization and was adjusted in terms of time series and was then studied by using Man – Kendall test. In this research, type and time of changes in the aforesaid elements were identified by using the above model. The results obtained from the analyses indicate that commencement time of most changes is sudden and of both trend and fluctuation types. precipitation changes in warm months is considerable while minimum, average and maximum temperatures in April, November and December were more considerable. No significant changes are observed in other months. On the whole, precipitation in the station during the period of study decreased and average, minimum and maximum temperatures increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • temperature
  • Precipitation
  • Trend
  • Fluctuation
  • Man – Kendall
  • Kerman