بکارگیری مدل های آماری در شناسایی پدیده تغییر اقلیم (مطالعه موردی : ایستگاه های کرمان و بم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی روند تغییرات اقلیمی دو ایستگاه کرمان و بم به عنوان ایستگاه های منتخب استان کرمان صورت گرفته است. در این راستا از پارامترهای میانگین دمای خشک، دمای حداقل، دمای حداکثر، دمای شبانه روزی، حداقل مطلق دما، حداکثر مطلق دما، میانگین رطوبت نسبی، حداکثر رطوبت نسبی، حداقل رطوبت نسبی و مجموع بارش در مقیاس ماهانه و سالانه طی مقطع زمانی 2005-1957 استفاده به عمل آمد. در ابتدا بهنجاری و همگنی داده های مورد استفاده توسط آزمون های اندرسون-دارلینگ و کای اسکور بررسی شد. سپس جهت داده های با توزیع نرمال، آزمون تابع خود همبستگی و جهت داده های با توزیع غیرنرمال، آزمون آماری-گرافیکی من- کندال بکار گرفته شد. در نهایت مدل تحلیلی روند به روش کمترین مربعات بر روی داده های با توزیع نرمال صورت پذیرفت. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که در ایستگاه کرمان با توجه به روندهای مشاهده شده در ماه هایی که از الگوهای روند پیروی می کردند؛ میانگین دمای خشک از روند کاهشی، حداکثر مطلق دما بدون روند و سایر عناصر دمایی از روند افزایشی برخوردار بوده اند. در عناصر رطوبتی نیز میانگین رطوبت نسبی و حداکثر رطوبت نسبی دارای روند افزایشی و حداقل رطوبت نسبی دارای روند کاهشی بوده است. در مقابل وجود روند افزایشی در عناصر دمایی و روند کاهشی در عناصر رطوبتی ایستگاه بم تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using statistical models to identify the phenomenon of climate change Case study : Kerman and Bam stations

نویسندگان [English]

  • H Ataei
  • R Fanaei
  • M.A Rajaei
  • M Fatehi
چکیده [English]

This study investigated the process of climate change both Kerman and Bam stations as, Kerman province has been selected stations. Was used in this base the parameterthe average bulb temperature, minimum temperature, maximum temperature, daily temperature, absolute minimum temperature, absolute maximum temperature, mean relative humidity, maximum relative humidity, minimum relative humidity and total precipitation of scale Monthly and annual during the period 1957-2005. In start was examined  the normal and homogeneity used data use Anderson-Darling and Chi-square test. Then, was employed for data with normal distribution and the autocorrelation function test and abnormal distribution of the data, statistical-graphics tests Mann-Kendall. In outrance was performed the trend analytical model the least squares method on normally distributed data. The results of this study indicate that in Kerman station trends were observed in the months that followed of trend patterns; average bulb temperature of decrease trend, the mean absolute maximum temperature without trend and the other elements have been increased trend. The damping of the mean relative humidity and maximum relative humidity increases trend and minimum relative humidity have been decrease trend. Was confirmed there are an increase trend in temperature elements and decrease in humidity elements Bam station during the study period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autocorrelation function test
  • Climate Change
  • Humidity
  • Mann–Kendall test
  • temperature
  • Trend