تحلیلی کمی بر روند توسعه پایدار شهر ملایر با استفاده از تکنیک موریس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

هدف ­این­مقاله سنجش و ­تعیین سطوح پایداری شهر ­ملایر به لحاظ برخورداری از شاخص­های توسعه اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی است. روش مورد استفاده در این پژوهش، ترکیبی از روش­های تحلیلی و موردی زمینه­ای است. نوع تحقیق کاربردی توسعه­ای و پهنه مطالعاتی آن شهر ملایر با مساحت 2280 هکتار و جمعیت 159848 نفر بوده است، که در سال 1392 انجام شده است. یافته­های این پژوهش نشان می­دهد شهر ­­ملایر به ­رغم حرکت خود طی دهه­های اخیر به سوی توسعه، چندان موفقیتی در جهت دستیابی به ابعاد توسعه ­پایدار نداشته است و در روند توسعه خود میزان ناپایداری در برخی از محله­های آن رو به افزایش بوده است. به طوری که از مجموع 23 محله، فقط 7 محله شهر در وضعیت پایدار هستند و در دامنه 1-71/0 موریس قرار می گیرند. و 8 محله دارای وضعیت نیمه پایدار با دامنه 70/0-41/0 و بقیه ی محله ها در گروه ناپایدار دردامنه 40/0-0 موریس قرار دارند. همچنین از لحاظ میزان برخورداری از شاخص های توسعه (HDI) اختلاف فاحش و چشمگیری بین محله های مختلف شهر دیده می شود که این نابرابری ها در زمینه شاخص های اقتصادی با تفاوت ماکزیمم و مینیمم 50/153 بسیار چشمگیر و در شاخص زیست محیطی با تفاوت 88/87 کمتر بوده است. شکاف عمیق بین پایدارترین محله و ناپایدارترین محله نشانگر عدم توزیع مناسب کاربری­ها و عدم رعایت عدالت اجتماعی و پایین بودن رفاه اجتماعی در سطح شهر ملایر است. این وضعیت بیانگر ناپایداری در روند توسعه این شهر است در ­مجموع این شهر را می­توان در گروه شهرهای نیمه­پایدار معرفی کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evalution of Urban Sustainable development in Citys Development Process based of morris area technique (Malayer case study)

نویسندگان [English]

  • Seyed davood mousavi
  • Asghar nazarian
چکیده [English]

The purpose of this article is evaluation in of MalayerCity based on improvements indicators, (economic, social, somatic, and environmental) The used method in this thesis is a combination of analyzing and case -field method. It’s a functional-developing research and its study range is of Malayer City with 2280 hectare area and 159848 population, which was performed in 1392, Findings of this research, showed, although Malayer has moved toward more improvement recently but it didn’t have brilliant success in achieving dimensions of suitable improvement and during this period instability rate of some areas of Malayer has been increased moreover, just 7 neighborhoods of 23 neighborhoods are in the sustainability situation and are in 0/71-1 range and other neighborhoods are in half sustainability situation with 0/41-0/70 range and other neighborhoods are in unsustainable situation with the rang of 0-0/40. also,there is a huge difference among different parts of city according to having human development index (HDI) that based on economic indexes  (MAX-MIN=153.5) is so critical and is less in environmental index (MAX-MIN=87.88) so This situation indicates the importance of stability in urban development specially a deep gap between the most sustainable area and the least one shows the unsuitable distribution of uses, lack of social justice, lowness of life quality and welfare in most of the areas of the city. study of urban development indicators in Malayer showed that Malayer can  be placed as half- suitable city

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban sustainable development
  • morris coefficient
  • Malayer
  • HDI
  • GIS