ارزیابی توان های محیطی(به ویژه گردشگری) بخش سرآسیاب یوسفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 -

2 نویسنده مسئول

چکیده

ارزیابی توانهای محیطی امروزه به عنوان یکی از مباحث پایه ای برنامه ریزی های اقتصادی، اجتماعی و طرح های شهری و روستایی مطرح است. دستیابی به توسعه پایدار و استفادۀ بهینه و کارا از منابع، در گرو شناخت جامع و دقیق از امکانات، توان ها و محدودیت های است که در رسیدن به وضع مطلوب با آن مواجه هستیم. پژوهش حاظر به ارزیابی توان های محیطی بخش سرآسیاب یوسفی شهرستان بهمئی از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد و با هدف شناخت قابلیت های محیطی با تأکید بر گردشگری تهیه گردیده است. روش کار در این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی بوده و داده های مورد نیاز به صورت اسنادی و پیمایشی تهیه گردیده، و در تشخیص و تدوین استراتژی ها و راهبردهای مورد نظر از مدل  SWOT(قوت، ضعف، فرصت، تهدید) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهندۀ این است که محدوده، از نظر قابلیت های کشاورزی دارای محدودیت های است، ولی از نظر توانهای محیطی بویژه جنبه اکوتوریستی جهت توسعۀ گردشگری از استعداد بالایی برخوردار می باشد. بنابراین ضرورت اعمال استراتژی ها و راهکارهای اساسی جهت تأکید بر نقاط قوت، با از بین بردن و کاهش نقاط ضعف و تهدیدها و موانع پیش روی توسعۀ گردشگری و بهره گیری از عوامل بیرونی به خصوص مجاورت با استان گرم خوزستان به عنوان فرصتی بهینه جهت جذب توریسم آب و هوا ضرورتی اساسی است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The potential Environmental Assessment (particularly Tourism) the Sarasiab Yousefi District.

نویسندگان [English]

  • I. Tavafizadeh 1
  • M. Mahdavi 2
چکیده [English]

Evaluation of Environmental Capacities today as one of the fundamental issues of Economic-social Planning and Rural and Urban Design is Presented.Achieving sustainable Development and the optimal and Efficient use of Resources depends on comprehensive and accurate understanding of the capabilities,and limitations that we in achieving the desired status faced. 
The present study was to assess the Environmental Capacities of the Sarasiab Yousefi District Bahmaei Towenship and to aimes Determine the capabilities of the Environmental with an Emphasis on Tourism has been prepared. Methods The study was a cross-sectional survey data and documents required to be provided And to identify and develop strategies from the SWOT(strengths,weaknesses,opportunities,threats)Is used.
 Result this study indicated that the Range of Agricultural capability limitation,but the Environmental potential for the Development of Tourism of talent is high. 
Therefore,Esential applying the Strategies and basic Strategies to Emphasize the Strengths, Weaknesses and threats to Eliminate or reduce And barriers to Tourism Development and utilization of external factors Especially in the vicinity of the hot Khuzestan province as an opportunity to attract Tourism optimal climate is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • assessment
  • the environment
  • Tourism
  • the Sarasiab Yousefi District
  • SWOT