تحلیل فضایی توزیع جرم در مناطق دهگانه شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

 یکی از مشکلات امروزی شهرها به ویژه در ایران، پدیده جرم و انحرافات اجتماعی می باشد. شهر تبریز با مسایل خاص خودش از این قاعده مستثنی نیست. علوم مختلف در قالب نظریه های گوناگون به ویژه در جامعه شناسی شهری به تبیین جرم پرداخته اند. بعضی از این نظریه ها این مهم را از منظر شهری  و عوامل تاثیر گذار آن نگریسته اند که بوم شناسی شهری مهمترین آنهاست. پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و پیمایشی از طریق ابزار پرسشنامه و مصاحبه، جامعه آماری زندانیان شهر تبریز در زمستان 92 را با تعداد4129 نفر و با نمونه آماری 291 نفر از طریق فرمول کوکرال، مطالعه و نتایج حاصله در مناطق به وسیله سایر اطلاعات (موقعیت،مساحت،جمعیت) تحلیل شده است. یافته های پژوهش پراکنش و شدت جرم در مناطق شهر را مشخص نموده و نشان داد که نوع غالب جرم به علت در مسیر ترانزیت بودن, جرایم مواد مخدر بوده و منطقه 6 به علت در حاشیه بودن و مسایل اجتماعی و فرهنگی آن و 8 به علت در مرکز بودن و داشتن تراکم کالبدی و جمعیتی، دارای بیشترین و مناطق 1و4 با ویژگی های خاص خود دارای کمترین میزان و شدت جرم بوده اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analisis of the spatial distribution of crime in the regions in Tehran

نویسندگان [English]

  • B. Mohsenzadeh
  • A. Faraji-rad
چکیده [English]

Problem: One of the specification and problems of cities especially in Iran as the problem of crime and social deviances. Tabriz as one of the county's metropolitans and its special problems is not an exception either. Different sciences have have studied it from the standpoint of urban and its influential elements among which urban ecology is the most important. Method: The present research by Using the library, documentary and geodesic studies through preparing questionnaire and interview with 4129 prisoners of Tabriz Prison, in winter 2014 and statistic pattern of 291 people through Kokral formula, the results has been analyzed in the regions using other information (location, area, population).
Findings: The results of the research specifies the distribution and intension of the crime and shows that since places are located on transit roads the drug trafficking is more and since district 6 is in suburban area, the social and cultural issues are more effective, in district 8 since it is located in center of the city and population density is more, has more crime rate and districts 1 and 4 because of their special condition has the least rate of crime. The approved hypothesis could be generalized to statistical society

کلیدواژه‌ها [English]

  • City
  • crime
  • ecology
  • Tabriz