تحلیل تطبیقی فعالیتهای گردشگری مناطق 1 و20 شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

کلان شهر تهران در شمال کشور و جنوب دامنه رشته کوه البرز واقع شده است. ارتفاع این شهر در بلندترین نقاط شمال به 2000 متر و در جنوبی ترین نقاط به 1050 متر از سطح دریا می‌رسد. تهران از شمال به نواحی کوهستانی و از جنوب به نواحی کویری منتهی می شود و  با توجه به تنوع محیطی، یکی از کانونهای مهم گردشگری در سطح کشور به شمار می‌رود. بر اساس ویژگی‌های متفاوت مکانی، تاریخی، اجتماعی و اقتصادی گردشگری در تهران، در مناطق مختلف نیز تفاوتهایی وجود دارد. در این پژوهش سعی شده است ابتدا تصویری از تفاوتهای فضایی شهر معرفی گردد و سپس با شناسایی زیرساخت‌ها و توانهای محیطی مبتنی بر ویژگی‌ها و توانهای گردشگری شهر تهران، علل تفاوت ها مشخص شوند. بدین منظور عوامل تاثیرگذار بر گردشگری در دو منطقه مطالعاتی ( منطقه 1و20 ) با روش توصیفی ـ تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. باتوجه به رویکرد تحقیق مبنی بر توسعه پایدار شهری، از دو منطقه 1و 20 به ترتیب با کاربرد فرمول کوکران 130 نفر در منطقه 1 و 130 نفر در منطقه 20 به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج حاصل از بررسی نمونه‌ها و تهیه جدول سوات ضمن مشخص ساختن نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات در دو منطقه، نشان داد که گردشگری در دو منطقه مطالعاتی دارای تفاوتهایی است. گردشگری در منطقه 1 شهر تهران عموما از نوع طبیعت ـ محور و در منطقه 20 شهر تهران به دلیل قدمت تاریخی و مذهبی، ازنوع گردشگری مذهبی ـ تاریخی به شمار می رود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of tourisms activities In Districts 1 and 20 of Tehran

نویسندگان [English]

  • J. Tavakolinia
  • B. Rahmani
  • M. Eskandari
چکیده [English]

The Metropolitan of Tehran is situated in the North of the Country. This city extends  in the south of  the Alborz  Mountain range, with an altitude  that varies from 1050 m ( in the southern area) to 2000 m ( in the highest Points of  Northern area ) above sea level.
According to the different diversity of the environmental, in recent years Tehran has developed as a touristic Center. This city is considered  as a multi dimensional city ( political, economic and   historical city). This paper attempts To describe the different  spatial of  regions,then have traded  to Compare two different districts of city (1 and 20 districts) Presenting  the  negative  and  positive aspects of  their touristic potentials  is  The other aim of  this  paper. The methods used in this study are based on descriptive – analytic. According to the approach of  this  research that based on Sustainable urban development, with using Cochran formula 130 person from 1 region and also 130 person from 20  region  of Tehran as sample selected. Findings indicate that region 20 due to historical and religious potentials is a religious touristic site and region 1 based on beautiful environment is a Nature - based site.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Activities of Tourism
  • Nature based tourism
  • district 1 and 20
  • Tehran