مطالعه معماری ساختمانهای شهر تهران بر اساس عناصر اقلیمی (مطالعه موردی: منطقه 5 شهرداری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

منطقه 5 با توجه به ایستگاه مهرآباد با طول جغرافیایی 51 درجه و 19 دقیقه و عرض 35 درجه و 41 دقیقه دارای ارتفاع 1191 متر می باشد و شرایط توپوگرافی خاصی را به خود اختصاص داده است. منطقه دارای آب و هوا گرم و خشک در تابستان و سرد و خشک در زمستان می‌باشد. تحقیق در خصوص اقلیم ومعماری منطقه 5 تهران با هدف استفاده بیشتر از عناصر اقلیمی جهت ایجاد آسایش می باشد. برای رسیدن به اهداف پژوهش از داده های ایستگاه سینوپتیک مهرآباد در دوره آماری 20  ساله(1981 تا 2010) استفاده شد. و شرایط زیست اقلیمی بر اساس روشهایی مانند روش زیست اقلیمی اولگی و نرم افزار Climate Consultant برای تعیین محدوده آسایش دمایی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که جهت استقرار مناسب ساختمان جهت شمالی- جنوبی با کشیدگی در راستای شرقی- غربی می باشد اگر احکام معماری به وسیله شاخص های آسایش دمایی انجام شود زمان استفاده از وسایل گرمایشی و سرمایشی در ساختمانهای منطقه 5 شهر تهران کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study architecture of Tehran municipality, District 5 is based on climatic elements

نویسندگان [English]

  • M. Habibi-Khmeneh
  • H. Mohammadi
چکیده [English]

With respect to Mehrabad Station, District 5 is located at the longitude of 51° 19’, latitude of 35° 41’ and height of 1191 meters with special topographic conditions. the district is warm and dry in summer, and cold and dry in winter. The study on climate and architecture of District 5 is conducted aiming to use the climatic elements to provide comfort. The data of Mehrabad synoptic station during a 20-year statistical period (1981-2010) were used to achieve the goals of the present study. According to the methods such as Olgi and Climate Consultant (software), the bioclimatic conditions were used to determine thermal comfort zone. The results obtained from the research show that the appropriate direction for constructing building would be north – south direction stretching along east – west. If laws of architecture are executed using thermal comfort indices, duration of using heating and cooling units in building located in District 5 of Tehran will be reduced.
-size:11.0pt;line-height:80%;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"'>Climate Consultant برای تعیین محدوده آسایش دمایی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که جهت استقرار مناسب ساختمان جهت شمالی- جنوبی با کشیدگی در راستای شرقی- غربی می باشد اگر احکام معماری به وسیله شاخص های آسایش دمایی انجام شود زمان استفاده از وسایل گرمایشی و سرمایشی در ساختمانهای منطقه 5 شهر تهران کاهش می یابد.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • climate
  • architecture
  • comfort indices
  • Olgi
  • Climate Consultant (software)