اثر نوسان قطبی بر نوسان های دما و بارش فصل زمستان در ایران مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

 هدف از اجرای این تحقیق پیش بینی ناهنجاری های دما و بارش زمستان( دسامبر- مارس) در ایران مرکزی با استفاده از الگوهای پیوند از دور می باشد. داده های مورد استفاده شامل نمایه  نوسان قطبی و مقادیر دما( کمینه، بیشینه و میانگین) و بارش به صورت روزانه در طول 45 سال ( 2010-1965 میلادی) در 9 ایستگاه ایران مرکزی می باشد. پس از میانگین گیری از داده ها، سری های زمانی فصلی برای هر متغیر به صورت جداگانه ساخته شد.  نتایج آزمون همبستگی نشان داد که در فاز مثبت نوسان قطبی دمای زمستان در ایران مرکزی کاهش می یابد.  همچنین مشخص شد تغییرات نمایه AO در فصل پاییز تا 25 درصد تغییرات دمای زمستان منطقه مورد مطالعه را توجیه می کند. به دلیل عدم وجود ضرایب همبستگی معنادار در اغلب ایستگاه های مورد مطالعه، می توان نتیجه گرفت بین نوسان قطبی و بارش زمستانه ایران مرکزی رابطه ای وجود ندارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Arctic Oscillation Effect on Temperature and Precipitation Fluctuations at Winter in Central Iran

نویسندگان [English]

  • K. Omidvar
  • M. Jafarinadoshan
چکیده [English]

Aim of this research is to predict the fluctuations of winter (December-March) temperature and precipitation in central Iran using Tele-connection patterns. The applied data is included the Arctic Oscillation index and daily temperature (minimum , maximum and average) and precipitation values during 45 years ( 1965-2010) in 9 stations in central Iran. After averaging the data, seasonal time series was made separately for each variable.  The results of the correlation test revealed that winter temperature is decreased in central Iran in positive phase of Arctic Oscillation. Also, it was cleared that AO variations in autumn justify 25% of winter temperature variations in the under studying zone. Because of lack of significant correlation coefficients in the most under studying stations, we can conclude that there is not any relationship between Arctic Oscillation and winter precipitation in central Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tele-connection
  • Arctic Oscillation (AO)
  • temperature
  • Precipitation
  • Central Iran