بررسی وضعیت خشکسالی دشت کاشان شامل شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل (نوش‌آباد) با استفاده از شاخص بارش استاندارد (SPI)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

خشکسالی پدیده‌ای خزنده است، که تاثیرات زیاد و تهدید کننده ای بر زندگی انسان دارد. خشکسالی را در یک دوره زمانی با هوای نامعمول خشک که به حد کافی با فقدان آب به علت عدم تعادل هیدرولوژیک روبرو است تعریف می‌کنند.در خشکسالی چهار ویژگی عمده مورد مطالعه قرار می‌گیرد که عبارتند از شدت، مدت، فراوانی و گستره خشکسالی. هدف از این تحقیق پهنه‌بندی شدت خشکسالی در دشت کاشان می‌باشد. به این منظور، از شاخص بارش استاندارد (SPI) به عنوان شاخص منتخب جهت پایش خشکسالی در ایستگاه‌های واقع در داخل دشت با طول دوره آماری مشترک 20 ساله (1390-1369) در مقیاس زمانی 3،6،9،12،24 و 48 ماهه استفاده گردید. بیشترین فراوانی خشکسالی در دوره 24 ماهه و بیش ترین گستره خشکسالی رخ داده در دشت از نوع حاد و بسیار شدید می باشد. مقادیر SPI در سال‌های خشکسالی شدید در مقیاس‌های زمانی با استفاده از تکنیک زمین‌آمار بر پهنه استان تصویر و طبقه بندی گردید. بورسی نقشه‌ها نشان می‌دهد، وسعت خشکسالی با افزایش مقیاس زمانی کاهش یافته و وضعیت خشکسالی‌ها در پهنه دشت از سمت غرب به شرق افزایش می‌یابد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assess the drought situation in Kashan desert of Kashan and Aran Shhrstan‌Hay Bidgol (NushaBad) using the Standardized Precipitation Index (SPI)

نویسندگان [English]

  • Amir Fakhrabadi
  • ALIREZA ENTEZARY
  • Omolbanin BazErafshan
چکیده [English]

Drought is creeping phenomenon, which affects and threatening human life. Drought in a period of unusually dry weather that lack enough water to cause hydrological imbalance faces define. Drought is studied in four main characteristics include intensity, duration, frequency and areal extent. The aim of this study is mapping the intensity of droughts in Kashan. For this purpose, the Standardized Precipitation Index (SPI) as an indicator for drought monitoring stations located in the plains of the period of 20 years (1390-1369) in the time scale 3,6,9,12,24 and 48 months were used. The most frequent drought in 24 months and the most comprehensive range of acute and severe drought in the plains. SPI values for the severe drought in the province timescales for geostatistics techniques and were classified image. The maps show the extent of the drought and the reduced by increasing the time scale drought in the plains of the West to the East increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought
  • Standard precipitation index
  • timescale
  • plain Kashan