مکانیابی محل مناسب دفن زباله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی بخش هیر استان اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

با توجه به رشد روز افزون جمعیت بشر از یک سو و افزایش مصرف و توسعه صنایع از سوی دیگر، تولید انواع پسماندها امری اجتناب ناپذیر جلوه می نماید. هدف اصلی مطالعه جاری، اعمال انواع عملیات تحلیل های مکانی با بهره گیری از فناوری سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور مکانیابی محدوده‌های بهینه برای دفن زباله‌های هیر استان اردبیل می باشد. به همین منظور، در مرحله اول، با استفاده از 12 لایه اطلاعاتی که شامل 9 لایه اطلاعاتی طبیعی (زیست محیطی) و 3 لایه اطلاعاتی اجتماعی-اقتصادی مربوط به محدوده بخش، به محیط نرم افزار Arc GIS وارد و پایگاه‌های اطلاعاتی ویژه دفن زباله تشکیل شد. در مرحله دوم، لایه‌های رقومی بر اساس استانداردهای موجود 4 سازمان حفاظت از محیط زیست کشور آمریکا EPA، سازمان حفاظت از آب، خاک و هوای کشور کانادا، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران، سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، با فرایند تحلیل شبکه‌ای ANP در نرم افزار Super Decisions و نظرات کارشناسی خبرگان و کارشناسان، وزن دهی و طبقه بندی گردید و بر لایه‌های موجود، اعمال شد. بررسی نتایج اولیه، مبین این واقعیت است که مدل منتج از روش ANP ضمن انتخاب مکان دفن زباله‌ها در منطقه قابل قبول، مناطق دیگری را نیز پیشنهاد می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Location of the suitable landfill site using geographic information system (case study of heer district of ardebil province)

نویسندگان [English]

  • Mahsa Shahab
  • Masoud Mahdavi
چکیده [English]

◌Due to the growing human population on one hand and increasing industrial development
on the other hand waste production is unavoidable. The main purpose of this research is
spatial analysis operation with using GIS technology in order to locate the optimal range for
the landfill of heer district of ardebil province. for this purpose, in the first stage, using 12
information layers which includes 9 layers of natural information (environmental) and 3
layers of social intelligence economics which related to case study enter the ARC GIS
software and landfill databases was formed. In the second stage information layers based on
existing standard of four organization:Environmental protrction Agency, the organization of
water, earth and weather preservation of Canada, management and planning organization of
iran and Iran department of Environment with Network analysis process (ANP) in super
decision software and expert opinion of expert and specialist was weighting, categorized and
applied on the current layers. checking the initial result showing that resulting model of ANP
not only select the landfill are but also, offer other areas

کلیدواژه‌ها [English]

  • ARC GIS
  • Heer
  • ANP
  • Landfill