ارزیابی آسایش اقلیمی در مساکن روستایی شمال دشت قزوین با روش ET و شاخص PET

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

در رویکرد هم‌سازی انسان با طبیعت، مسکن موضوع مهمی است که همگونی آن با محیط می‌تواند گام ارزنده‌ای در جهت تعدیل بحران انرژی و چالش‌های زیست‌محیطی باشد. در این میان روستاها و روستا- شهرهای واقع در حوزه منظومه‌های شهری اهمیت قابل توجهی را دارد.در این پژوهش ابتداً با استفاده از آمارنامه نفوس و مسکن در سال‌های؛ 1375، 1385 و 1390، مطالعه‌ی جمعیتی به منظور تبیین ضرورت مطالعه‌ی مسکن روستایی شمال دشت قزوین صورت گرفت. سپس به استناد داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی داخل و مجاور منطقه، نقشه پهنه‌بندی اقلیمی در محیط GIS تهیه شد. در نهایت آسایش اقلیمی منطقه با روش تجربی دمای مؤثر (ET) و شاخص نرم‌افزاری دمای معادل فیزیولوژیکی (PET) محاسبه و نقشه‌های آسایشی مربوطه تهیه گردید. یافته‌های پژوهشی نشان داد؛ مطالعه‌ی مسکن روستایی منطقه توجیه جمعیتی دارد. همچنین نقشه اقلیمی منطقه، تغییر اقلیم را از نیمه‌خشک به خشک در امتداد شمال‌غرب به جنوب‌شرق نشان داد. دوره‌ی آسایش اقلیمی نیز در حرکت به سمت جنوب‌شرق کاهش معنی‌داری را معرفی کرد. به عنوان نتایج این پژوهش، موارد اجرایی از قبیل: اجرای معماری فشرده همراه با دیوارها و سقف سنگین، جایابی ایوان در شمال شرق خانه، تعبییه بازشوهای سقفی و کاربست آجر در نمای ساختمان، قابل پیشنهاد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Climatic Comfort in the Rural Houses the North of Qazvin plain by Using ET and PET Methods

نویسندگان [English]

  • Hossein Inanlo
  • Hossein Mohammadi
چکیده [English]

The Approach of being compatible with nature is very important so that complying with
environmental housing will be a valuable step in modulating the energy challenges. The
villages and the rural - urban located suburban have considerable importance .In this study,
firstly, population-based study has been done to determine the need for housing in rural
northern plains of Qazvin using Statistics, Population and Housing in the years, 1996, 2006
and 2011 .Then according to the data from meteorology stations within and adjacent areas,
climatic zoning in Arc GIS was performed. Finally, climate comfort zone with experimental
effective temperature (ET) and the application of physiologically equivalent temperature
(PET) was calculated. The results showed, In terms of population, study rural housing is the
justified. Map and typing climate became semi-arid to arid climate along the northwest to the
southeast of the region. As a result of the differences in climate, the climate comfort in the
southeast direction, shows a significant decrease. The results of this study is to recommend
practical cases such as run compact architecture with heavy roof and wall, locating veranda in
the North East of houses, roof openings and brick facade of the application .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climatic Comfort
  • Qazvin plain
  • effective temperature
  • Physiological Equivalent Temperature