ارزیابی شاخص های ناپایداری زیست محیطی با تأکید بر پسماند شهری (نمونه موردی کلانشهر اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

از دیدگاه اکولوژیک مشکلاتی مانند آلودگی رودخانه ها، آب های زیرزمینی، خاک و چشم اندازهای زشت ناشی از تجمع زباله‌ها در اطراف شهرها در اثر عدم بکارگیری اصول فنی و اکولوژیک، در دفع زباله‌های شهری است که شرایط ناپایداری را از لحاظ زیست محیطی در شهر ها بوجود می آورد. از این رو مدیریت پسماند های شهری باید اهداف بهداشتی، زیست محیطی را مد نظر قرار دهد. تحقیق حاضر، از نوع کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی می باشد. هدف تحقیق، ارزیابی شاخص های ناپایداری زیست محیطی کلانشهر اهواز با تأکید بر شاخص شهری است. برای دستیابی به هدف مذکور، پس از تبیین مفهوم پایداری شهری و ناپایداری شهری به شناخت معیار و زیر معیار های مورد نظر اقدام گردید و سپس با توجه به اهداف مطالعه، فرآیند تبدیل معیارها به شاخص های کمی انجام و شاخص و زیر شاخص ها در چارچوب مدل وزنی AHP، اولویت بندی گردیدند و برای تحلیل مکانی- فضایی داده‌های مورد نظر، از نرم افزار GIS، استفاده شده است. در این راستا، مهم ترین شاخص تبیینی برای ارزیابی ناپایداری زیست محیطی شهری، شاخص آلودگی پسماند شهری و زیر شاخص های آن انتخاب ارزیابی گردید. یافته‌های حاصل از تحقیق، بیانگر آن است که شهر اهواز بر اساس شاخص مورد بررسی، در شرایط زیست محیطی ناپایداری قرار دارد به طوری که منطقه یک با ضریب اثر (387/0)، بالاترین ارزش وزنی را در میان مناطق شهری دارد و منطقه دو هم با وزن (02/0)، کمترین میزان آلودگی را از لحاظ معیار پسماند، در بین مناطق شهری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of environmental instability indicators, with emphasis on urban waste (Case Study of Ahvaz Metropolis)

نویسندگان [English]

  • Mostafa mohammadi Dehcheshme
  • Mohammad Ali firoozi
  • jafar saeedi
چکیده [English]

Present research, the analytical method is applied. The aim of study was to evaluate
indicators of environmental instability Metropolis of Ahvaz, emphasizing the waste index.
To achieve the above objective, the concept of urban sustainability and urban instability
became to the identification of criteria and sub-criteria of the action And then according to
the objectives of the study, the conversion process criteria and indicators and the indicators
are quantitative indicators within the AHP weights became prioritized for analysis of spatial
data, software, GIS, is used. In this context, the most important explanatory factors for the
assessment of environmental instability, urban, urban waste pollution indicators and the
indicators chosen Evaluated. The findings of this study indicate that in Ahwaz, based on the
study, the environmental conditions are instability So that the effect of one factor (387/0),
the highest value is weighted in the urban areas And the two Area have by weight (02/0), the
lowest in the scale waste pollution in the urban areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecological perspective
  • Environmental instability
  • Urban waters
  • Ahvaz Metropolis
  • AHP model