نقش ژئواکونومی در اهداف استراتژیک ایران در قرن بیست و یکم جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

عصر جدید، سامانه‌ای اقتصادی محور بر مبنای ترتیبات سیاسی و با هدف کسب برتری اقتصادی، اما حفظ توانایی نظامی برای انجام عملیات احتمالی، آن هم با ملاحظه حفظ شریان‌های حیاتی اقتصادی و تمرکز ویژه بر روی انرژی است. عصر جدید که آن را دوره تسلط تفکر «ژئواکونومی» می دانند، خود مولد تحولات عمیق تری است که در بستر «ژئوپولی نومی» یا عرصه تداخلی جغرافیا، سیاست و اقتصاد درحال وقوع است. در این عرصه جایگاه کشورها مانند عصر محاسبات ژئواستراتژیک براساس نقشه طبیعی آنها و برتری عنصر «موقعیت مکانی» از جنبه ژئوپولیتیک تعیین نمی شود. دوران اندیشه «ژئواکونومی» عصر جدیدی است که نقش کشورها و ایفاگری آنها منوط به داده‌ها و داشته های اقتصادی است.
در این مقاله سعی شده با بررسی دوران جدید، به سیاست خارجی ایران به عنوان برنامه عمل با دنیای پیچیده امروز، با ملاحظه ای ترتیبات، نگاه دوباره ای افکنده شود و در خور توان راهکار مناسب ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Geo economy in 21th Century and Iran Political Perspective in Region and The world with a Military View

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Hadizadeh
  • Ezatolah Ezati
چکیده [English]

New age is an economy-centered one, under political formation and with the goal of
economic dominance, and at the same time, Military ability to fulfill an operation, while
considering saving of vital influence of economy and special focus on energy, New age, that
is called area of "Geo economy" Thinking dominancy, is the result of deeper transformations
itself that is happening in "Geo polynomy", or the sphere of injuction. In this dissertation we
examine foreign policy of Iran with regard to today complicated world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geo economic
  • Foreign policy
  • Region
  • World
  • Iran