ارزیابی توان اکولوژیکی به منظور تعیین عرصه‌های مناسب توسعه در محدوده بخش راین، شهرستان کرمان، بر مبنای پهنه بندی اکوتوریسم با تکنیک GIS و AHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

اکوتوریسم (گردشگریاکولوژیک)طبعاًرابطهتنگاتنگیبامحیطدارد،ازاینرو،ارزیابیتوانمحیطیاگربه گونهشایسته‌ایصورتپذیرد،موجبتوسعهمناطق روستایی- شهریمی‌شود. راهبردحفاظتازمحیطزیستبهویژهدرمناطقکمترتوسعهیافته کهاساستوسعهآن‌هابتواندبرمحوریتگردشگریقراربگیرد،اهمیتبیشتریدارد. رایـِن شهری تاریخی و توریستی در استان کرمان در دامنه کوه هزار است که دارای آب و هوایی خوب و پتانسیل اکوتوریسمی (گردشگریاکولوژیک) می‌باشد، که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. نوع تحقیق کاربردی _ توسعه‌ای و روش تحقیق، توصیفی ­_ تحلیلی می‌باشد. این تحقیق با هدف اصلی ارزیابی پهنه بندی اکوتوریسم برپایه GIS و AHPدر شناسایی توان اکولوژیک برای توسعه روستایی- شهری بخش راین مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای مورد نظر پس از وزن دهی سلسله مراتبیAHP با استفاده از GIS مورد همپوشانی قرار گرفتند و در نتیجه پهنه بندی توسعه اکوتوریسم برای منطقه راین در سه طبقه کلاس بندی مجزا تدوین گردید که 3/27% مساحت راین در طبقه اول اولویت بندی برای گسترش کاربری توریستی و 7/6% مساحت دومین اولویت می‌باشد که درصورت نیاز می‌توان جهت ایجاد خدمات گردشگری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین 66% وسعت راین از لحاظ گردشگری اکولوژیک در پهنه ضعیف گردشگری واقع شده است که با راهبردهای مدیریتی و سیاسی به توسعه بخش راین کمک شایانی می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ecological capability assessment to determine areas suitable for development in the range of the Rayen, the city of Kerman, based on ecotourism zoning by GIS and AHP

نویسندگان [English]

  • Farideh Asadian
  • Majid Asadi
  • Marjan Javadian Namini
چکیده [English]

Eco-tourism (ecological tourism) is naturally close relationship with the environment, The
environmental assessment be done properly if it leads to the development of rural areas of the
city. Environmental protection strategy, especially in less developed regions where the
development could be based on tourism, is more important. Rhine historical and tourist city in
Kerman Province in the mountain range that has thousands of good weather and the potential
for eco-tourism (ecological tourism), which is examined in this study. Applied research and
development research method is descriptive. The main objective of this study was to evaluate
the ecological zoning for the development of ecotourism based on GIS and AHP in
identifying the rural town of Rhine is examined. After weighting variables AHP hierarchy
were using GIS to overlay zoning, resulting in the development of eco-tourism for the region
Rhine in three separate classification was developed 3/27% Rayen area on the first floor
prioritized for development User tourist 7/6% second priority area, which if necessary can be
used to develop tourism. Also, 66% of the Rayen area of tourism, ecological tourism in the
area is poor management and political strategies that contribute to the development of the
Rayen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism
  • Ecological capability
  • the analytic hierarchy process (AHP)
  • Geographic Information System (GIS) of the Rayne