تحلیل عدالت فضایی برخورداری از خدمات حمل و نقل و ارتباطات در جغرافیای استان‌های مرزی (مطالعه موردی: شهرستان‌های استان خراسان شمالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

از آنجا که خدمات عمومی شهری ساختار دهنده شکل و ماهیت کالبدی، اجتماعی و فضایی شهری می‌باشد، هدف نوشتار حاضر، نحوه توزیع خدمات عمومی شهری از دیدگاه عدالت فضایی در یک نمونه تجربی (استان خراسان شمالی) می‌باشد که به منظور تحلیل نحوه توزیع شاخص‌های حمل ونقل، تعداد ۸ زیر شاخص از شاخص‌های حمل و نقل تعریف شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و شیوه آن توصیفی- تحلیلی است. به منظور تجزیه وتحلیل از روش بی مقیاس سازی معمولی، برای وزن دهی آن‌ها از ضریب آنتروپی شانون و رتبه بندی شهرستان‌ها نیز با بهره گیری از مدل Vikor، انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که خدمات حمل و نقل و ارتباطات به صورت متوازن در سطح استان توزیع نشده است به طوری که شهرستان بجنورد در بهترین وضعیت و شهرستان مانه و سملقان در پایین‌ترین سطح برخورداری از توزیع خدمات قرار دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysing spatial justice of transportation and relationship at geography of boundry provinces (case study: north Khorasan province)

نویسندگان [English]

  • Hassan Esmaeilzadeh
  • Azam Kaffash
  • Samira Heidary
  • Jaber Rooy del
چکیده [English]

Since public civil services structure the form and the skeletal, social and spatial essence of the
city, the present research aims to investigate the distribution of public civil services based on
spatial justice in North Khorasan Province as a case study. In order to analyze the distribution
of the indexes of transportation, 8 sub-indexes from transportation, warehouse and
communication have been applied. The current research is practical and its method is
descriptive-analytical. To analyze them, safe descaling method; to weight them, Shannon
entropy index; and to rank the cities, VIKOR Model have been applied. The results show that
transportation services and VIKOR Model for communication have not been distributed
equally throughout the province; so that, Bojnord has the highest and Maneh and Samalqan
have the lowest possible level of access to the distributed services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial Justice
  • nrth khorasan
  • Transportation
  • model of Vikor