بررسی و تحلیل عوامل طبیعی موثردر توسعه مناطق بیابانی و خشک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

 این تحقیق با هدف شناخت و تصویر مناسب از وضعیت جغرافیایی شمال کویر حاج علیقلی و مراکز جمعیتی چاله دامغان با رویکرد توسعه منطقه با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بر پایه گردآوری اطلاعات و مطالعات میدانی و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی گام برداشت. از این رو عوامل جغرافیایی طبیعی در غالب پهنه بندی و نقشه، مورد مطالعه قرار گرفته اند تا نقش آنها بر منابع آب این منطقه که یکی از مراکز فعالیت های انسانی مهم در مناطق بیابانی است مشخص گردد. بطور کلی تهیه نقشه و پهنه بندی عوامل جغرافیایی و تحلیل فضایی پدیده‌های جغرافیایی ازاهداف عمده تحقیق محسوب می گردد. نتایج نشان می دهد که عوامل طبیعی منطقه مانندتوپوگرافی و کوههای بلند با تاثیردرمیزان بارش همچنین تشکیلات آهکی سهم عمده ای در تامین آب منطقه دارد که همراه با دشت سرهای گسترده نقش اصلی را در تغذیه سفره‌ها ایفاء می نمایند. با بررسی و تحلیل فضایی نقشه‌های تهیه شده جغرافیایی و پدیده‌های سطحی زمین می‌توان شناخت جامعی از چالش‌هایی که مدیران و متولیان اموردر تصمیم گیری و طرح‌ریزی اقتصاد فضای مناطق بیابانی حاشیه چاله دامغان و کویر حاج علی قلی با آن مواجه‌اند، حل نمود. لذا در پایان پیشنهاد های کاربردی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysing the development of effective natural factors warmness, case and cover the hole edge of the desert Haj Aligholi

نویسندگان [English]

  • Saeid Kamyabi
  • Mohammadali Rajaei Rizi
  • Rahim Yousefizadeh
  • Hamidreza Maleki
چکیده [English]

Water is life resource for living creatures especially human being. Water is the first and
necessary toop for industrial development the base for agricultural production .if the mater of
water and soil conservation be considered systematically and in the wide spread scale, in fact
the consistency of natural environment is fulfilled (rajaei 1382).The resource area is located
between 50 35 to 26 36 of north latitude and 12 54 to 46 54 north longitude which reaches
from north to alborz mountain frome east to moladeh village, from west to damghan city and
from sout to hajali gholi playa . in this area the following villages are located , mehmandoost,
dehmolla, kalati molla, forat,zarrin abad mehdi abad, abbas abad,vamerzan, bagh, jazan,
heidarabad and haji abad which contain a population about 62000 person including damghan
city.the main occupation of population of this region is gardening.
The disaster of underground water table falling , salinization of water,increase of demand and
region potential for increasing cultivating lands needs a full study for providing sustainable
situation and is one of the most necessary need of the ragion. In order to reach to this aim all
geographical,natural and especially geomorphology agents of region were strictly and in the
field , using GIS hardware were studied to find the role of them on water resources of this area
where is one of the centers of human activities in the field of agriculture . the results show that
the geomorphology of the region including tall mountains, affecting on the amount of rainfall,
also tectonized limestone formation, have an important role on water provision of the region,
which with wide plainheads have the principle role oo feeding underground tables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • water reservation
  • geographical and geomorphological situations
  • Hajalgholi playa
  • GIS