تحلیل خشکسالی های استان کردستان و تاثیر آنها بر عملکرد نسبی گندم دیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام علی (ع)

2 دانشگاه علوم و تحقیقات

چکیده

به منظور بررسی وضعیت خشکسالی های استان کردستان و تاثیر آن بر عملکرد گندم دیم داده های بارش ماهانه 10 ایستگاه هواشناسی از سایت سازمان هواشناسی و نیز اطلاعات مربوط به سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد گندم دیم استان کردستان در طول دوره آماری (1389-1362) از سازمان جهاد کشاورزی دریافت گردید. به منظور تحلیل خشکسالی از دو شاخص بارش استاندارد( SPI) و شاخص درصد از عادی بودن بارندگی (PNPI) استفاده گردید. نتایج حاصل نشان داد که براساس شاخص عادی بودن از بارندگی بیشترین تعداد خشکسالی استان با 8 مورد در ایستگاه بانه و کمترین تعداد خشکسالی با 5 مورد در ایستگاه بیجار اتفاق افتاده است در صورتی که براساس شاخص استاندارد بارش بیشترین تعداد خشکسالی استان با 10 مورد در ایستگاه مریوان و کمترین تعداد آن با 7 مورد در ایستگاه بیجار رخ داده است. در بررسی تاثیرات خشکسالی های هواشناسی بر کشاورزی از شاخص عملکرد نسبی محصول گندم دیم استفاده گردید. همچنین نتایج حاصل از همبستگی بین بارش و عملکرد گندم نشان دهنده رابطه مستقیم و معنی دار این دو متغیر بوده و شاخص استاندارد بارش روندی همسو با شاخص استاندارد عملکرد نسبی گندم دیم دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Drought of Kurdistan province and their impact on the relative performance of rain fed wheat

چکیده [English]

In order to assess the drought situation in Kurdistan and its effect on performance of rain fed wheat,
We have received monthly precipitation data for 10 meteorological stations from Meteorology organization and also data about the cultivation, production and performance of rain fed wheat from Agricultural Organization during (1982-2010) period. In order to analyze the drought was used Standardized Precipitation Index (SPI) and percent of normal precipitation (PNPI) Index.
The results showed that the normal precipitation (PNPI) Index, the most droughts with 8 cases in Bane station and the lowest number of droughts that occurred in Bijar station with 5 cases. Also that The Standardized Precipitation Index, the most droughts occurred in Marivan station with 10 cases and the lowest number of droughts occurred in Bijar station with 7 cases. In order to analysis the effects of meteorological drought on agriculture, we have used the relative performance of rain fed wheat index. Also the results show the correlation between rainfall and performance of rain fed wheat is direct and significant and the standardized precipitation index has same direction trend with standardization of the relative performance of rain fed wheat index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • drought index
  • Meteorological drought
  • agricultural drought
  • rainfed wheat
  • Kurdistan province