نقش پارامترهای اقلیمی بر مراحل فنولوژی زرشک در شهرستان گناباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشجو

چکیده

اقلیم یک عامل بسیار مهم و محدود کننده در تولیدات کشاورزی می باشد. به طور یقین بخش کشاورزی بیشترین ارتباط و تاثیر پذیری را از شرایط محیط اطراف و به خصوص اقلیم دارد، به گونه ای که ویژگی های اقلیمی در بلند مدت، منجر به تعیین الگوی کشت و توجیه پراکنش گونه های گیاهی مختلف شده است. هدف عمده این تحقیق ارزیابی روند تغییرات پارامترهای آگروکلیمایی موثر بر رشد زرشک در شهرستان گناباد می باشد. برای این منظور داده های روزانه دمای کمینه، بیشینه، بارش، میانگین دما، رطوبت نسبی، دما خاک، ساعات آفتابی و میانگین دما، رطوبت نسبی و دما خاک در روز اتمام مرحله فنولوژی ایستگاه سینوپتیک گناباد (1372-1392) واقع جنوب خراسان رضوی اخذ و از طریق آنها مقادیر پارامترهای اقلیمی در سطوح احتمالی مختلف در مراحل فنولوژی محاسبه گردید. در مرحله بعد، از آزمون من کندال به بررسی روند عناصر اقلیمی در مراحل مختلف فنولوژی محصول زرشک استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که در بین پارامترهای اقلیمی بر کشت زرشک، میانگین دمای، ساعت آفتابی و دمای خاک روند کاهشی معنی داری در سطح 5 درصد را دارا می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Climatic parameters rules on barberry phonology stages in Gonabad

نویسنده [English]

  • hasan rezaei 2
چکیده [English]

climate is one of the most important parameters in agricultural products and it limits the amount of products . it is obvious that agriculture is in a great relation with surrounding environment and it is affected by the climate ,so climatic parameters in a long period can determine plantation algorithm and dispersion explanation of different kinds of plants . the main aim of this research is assessment of the procedure of changing in agriclimatic parameters which effects on barberry growth in Gonabad city. for this purpose we use daily information such as minimum and maximum temperature, raining, average temperature, proportional moisture, soil temperature, sunny hours, and average temperature , proportional moisture and soil temperature in the finishing day of phonology stages in Gonabad synoptic station of khorasan razavi province , and by using them climatic parameters volume in different probable levels are calculated . in next step Man Kendal test used to explore climatic elements procedure in different phonology levels of barberry product . results indicates that , between all climatic parameters which effect on barberry plantation The average temperature, soil temperature and sunshine hours speed have decreased in 5 percent level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climatic parameters"
  • "barberry phonology"
  • "Mankendal"
  • "Gonabad