تحلیل فضایی- زمانی امواج گرمایی خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

آب وهواشناسی

چکیده

در این ارتباط هدف این تحقیق بررسی و تحلیل مکانی و زمانی وقوع امواج گرمایی در مقیاس سالانه ،فصلی و ماهانه در استان خراسان رضوی بوده تا دید فضایی و زمانی کاملی از توزیع این رخداد و مدیریت ریسک این پدیده اقلیمی ایجاد گردد. ب به منظور تعیین امواج گرمایی از شاخص‌ صدک 95 استفاده وضمن تعیین آستانه‌ دمایی، روزهای با تداوم 3 روز و بالاتر به عنوان موج گرما تعیین شد. نتایج حاکی است در مقیاس سالانه به ترتیب ایستگاه سرخس، سبزوار، گناباد و کاشمر ازآستانه های دمایی بالاتری برخورداربوده، اما به ترتیب کاشمر، سرخس، تربت حیدریه بیشترین موج گرما را تجربه کرده اند. درمقیاس ماهانه امواج گرمایی در هرایستگاه ودرهرماه آستانه های دمایی متفاوت می باشدکه این به خاطرتنوع جغرافیایی سرزمین خراسان مانند وجودآب وهوای کویری و گرم دربخش جنوبی و معتدل کوهستانی در شمال استان وبه طورپراکنده درمرکز، دوری ازدریاها، ووزش بادهای مختلف موجب گوناگونی آب و هوا و تفاوت دما درمناطق مختلف آن گردیده است.بررسی ها نشان داد که درهرایستگاه به ترتیب ماه جولای ایستگاه های سرخس و سبزوار از بیشترین آستانه های دمایی برخوردارند،اما ایستگاه های کاشمر و نیشابوربیشترین موج گرما را تجربه کرده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial and temporal analysis of heat waves in razavi khorasan

چکیده [English]

Atmospheric and climate risks are the most destructive and the deadliest natural disasters around the world which lead to life destruction, financial and social losses.(neutral,1999).
Materials and Methods: In this study, daily maximum temperature data from 10 synoptic stations for April to September in khorasan razavi during the period (2010, 1987) and the annual, seasonal and monthly examined. At the time of heat waves in Khorasan using the 95th percentile indicator, temperature thresholds separately for each station of the year (2010, 1987) annually, quarterly or monthly revealed then the frequency of the number of days that were greater than the maximum temperature of the ninth percentile data for each of the annual, quarterly and monthly examined. Also in this study, the 1990 and 2000 season spring and summer stations Khorasan study compared the spatial continuity of the three-day heat waves and more temperature exceeds 95 (Gosling et al, 2007: 525-540) station Khorasan Razavi annual, seasonal specific zoning maps were prepared.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heat waves
  • Spatial-temporal
  • 95th percentile index
  • KHorasan Razavi