سنجش تاثیر کیفیت طراحی در امنیت فضای شهری (نمونه موردی: خیابان امام خمینی شهر ارومیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 مدرس دانشگاه

3 دانشجو

چکیده

رویکرد امنیت از طریق طراحی، یکی از موثرترین و کاراترین رویکردها در زمینه ارتقاء امنیت شهری است که می‌تواند نقش بسزایی در ایمن‌سازی فضاهای شهری ایفا نماید. بدین منظور، هدف از این پژوهش ارائه مدلی تحلیلی برای سنجش امنیت-شهری و معرفی رویکرد امنیت از طریق طراحی است. در این راستا، خیابان امام خمینی(ره) ارومیه که به دلیل ویژگی‌هایی مانند تراکم جمعیتی بالا، فرسودگی و فشردگی بیش از حد بافت و گسیختگی کالبدی دارای مشکلاتی نظیر پایین‌بودن وضعیت امنیت‌شهری و وجود احساس ناامنی در بین ساکنان است، به‌عنوان نمونه بررسی می‌شود. روش تحقیق توصیفی‌ـ‌ تحلیلی بکارگرفته شده در این پژوهش از نوع کاربردی می‌باشد. و اطلاعات مورد‌نیاز از طریق پرسشنامه و با اخذ نظرات شاغلین، مغازه‌داران و عابرین‌پیاده حاضر در محدوده به‌دست آمده است. برای ارزیابی و پردازش اطلاعات، از تکنیک swot و آزمون فریدمن در قالب نرم‌افزار spss استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که امنیت فقط از طریق طراحی استاندارد‌های کالبدی مناسب امکان پذیر نمی‌باشد. بدین منظور طراحی فضا در جهت افزایش دید و نظارت عمومی و افزایش روشنایی درخیابان‌ها، حضور مستمر و فعال نیروی انتظامی، سالم‌سازی محیط از طریق جمع‌آوری افراد ناسالم ، کف‌سازی مطلوب و ... در قالب استراتژی تهاجمی پیشنهاد شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluate the impact of design quality in urban space security (Case Study: Imam Khomeini St. Urmia)

نویسنده [English]

  • ahmad aftab 2
چکیده [English]

Security approach through the design, one of the most effective and efficient approaches for improving urban security, Can play an important role in securing urban spaces. Therefore, the aim of this study is to provide an analytical model for assessing urban safety and security introduce by design approach. In this regard, Emam Khomeini in Uremia due to features such as high population density, compression and exhaustion over the texture and physical disruption with problems such as the low status of urban security and the feeling of insecurity among residents, For instance investigated. Applied research and the research method is descriptive-analytic. And the information required by the questionnaire and by taking on employees, shopkeepers and pedestrians in the area is obtained. To evaluate and process information, swot technique and Friedman test in spss software is used. The results show that only through the standard design of physical security appropriate is not possible For this purpose the space design in order to the Increase the visibility and public supervision and increasing street lighting, continuous and active presence of the police, Building a healthy environment through the collection of thugs, desirable Flooring and … in the form offensive strategy is proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban spaces
  • sense of security
  • SWOT model
  • Urmia Imam Street