سنجش کارکرد دفاتر تسهیل گری در نوسازی بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: ناحیه 4 منطقه 11 شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در ایران دفاتر تسهیل گری نوسازی به منطور تسریع و تسهیل نوسازی این بافت ها راه اندازی شده است و انتظار می رود که این دفاتر با تأکید بر رویکرد مشارکتی و توانمندسازی ساکنین بافت های فرسوه نقش مؤثری در این زمینه ایفا نمایند. هدف تحقیق حاضر، بررسی و سنجش کارکرد دفاتر تسهیل گری در نوسازی بافت های فرسوده محله های ناحیه 4 منطقه 11 شهر تهران می باشد. است و حجم جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران، 320 نفر، تعیین شد. نمونه گیری به شیوه ی خوشه ای چند مرحله ای بوده که در داخل خوشه های انتخاب شده (محلات) نمونه ها به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیده است. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از مدل ویکور و نرم افزارهای Excel و Spss مورد پردازش و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که محله انبار نفت با مقدار وزن (932/0) در رتبه اول و محله راه آهن با مقدار وزن (023/0) در رتبه آخر قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Measurement Functions of facilitation offices in renewal deteriorated urban textures (Case Study: Area 4 on Region 11 of Tehran Municipality)

چکیده [English]

Institutions tailored to the cultural, social and economic one strong and effective tools to accelerate the modernization process in the tissue is dead. The aim of the present study, review and assess the functioning of the offices of facilitating the renovation of old neighborhoods in District 4 District 11 of Tehran. For the purpose of this study is an applied research - development and according to procedure, the descriptive nature - is analytical. The method of collecting information from all types of documents and survey. The study sample included local residents, experts and officials repair worn out tissues studied area and population size using a sample of 320 individuals was determined. The multi-stage cluster sampling within selected clusters (neighborhoods) were randomly selected samples. Information collected using Excel and Spss VIKOR and software were processed and analyzed. The results show that the oil depot neighborhood with a value of (932/0) in the first rank and the railway neighborhood with a value of (023/0) is in last place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Worn out tissues
  • urban renewal
  • offices facilitator
  • Vikor