انواع ریسک در پروژه های نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده شهری مطالعه موردی: طرح مجد مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

2 --

چکیده

نوسازی و احیاء بافت های فرسوده شهری، به دلیل فرسودگی ضررت دارد. ساختار کالبدی شهرها تحت تاثیر متغیرهای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی به تدریج دچار تغییر و فرسودگی می گردد. از آنجا که این بازسازی و نوسازی با چالشهایی همراه است، برآورد ریسک آنها اهمیت خواهد داشت. هدف از این پژوهش، تعیین وضعیت انواع ریسک در پروژههای نوسازی و بازسازی بافتهای فرسوده شهری با مطالعه مورد طرح مجد مشهد است.
جهت شناسایی ریسکهای پروژه مربوطه با مراجعه به اسناد، ریسکهای مربوطه استخراج شده است بدین منظور، پرسشنامه ای بر اساس متغیرهای مورد نظر تهیه و در اختیار 50 نفر از مدیران و کارشناسان بخشهای مختلف پروژه مجد مشهد قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که ریسکهای نقش آفرین در بازسازی بافت فرسوده طرح مجد عبارتند از: ریسکهای مالی و اقتصادی، فنی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی، پس از تجزیه و تحلیل وزنها، بیشترین تاثیر ریسک مربوط به ریسک مالی و اقتصادی با میانگین 18/4 ، و در رتبه های بعدی، به ترتیب ریسک اجتماعی 05/3 ، ریسک فنی 77/2، ریسک سیاسی 64/2 و ریسک زیست محیطی 36/2 میباشد. بنابراین ریسک مالی اقتصادی دارای بیشترین میزان اثرگذاری و ریسک زیست محیطی دارای کمترین میزان ریسک در پروژه مربوطه میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risks in projects of modernization and reconstruction of old urban tissue Case Study: Mashhad Majd project

چکیده [English]

Renovation and restoration of Urban distressed areas, due to the exhaustion loss. Physical structure of cities affected by natural factors, socio-economic and burnout are gradually changed. Because the reconstruction and modernization of the challenges associated risk assessment they will be important. The aim of this study was to determine the types of risks in the projects of modernization and reconstruction of urban distressed areas by studying the Majd project Mashhad.
Referring to identify risks relevant project documents, relevant risks are extracted. For this purpose, a questionnaire based on the variables of interest were filled by 50 managers and experts were part of this project. To analyze the data, relevant statistical software was used.
The results show that the risks affecting in urban distressed areas at Majd Mashhad project include: economic and financial risks, technical, social, political and environmental, After analyzing the weight, the greatest impact of financial risk and economic risk with an average of 18.4, and in the next place, to the risk of social 05/3, 77/2 technical risk, political risk is 64/2 and 36/2 environmental risk. The financial risk has the greatest economic impact and environmental risk associated with the lowest risk is in project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk
  • Distressed areas
  • modernization and reconstruction projects
  • Mashhad