اولویت بندی اجرای طرحهای بهسازی و نوسازی در نواحی فرسوده با استفاده ازGIS و روش Topsis (مورد مطالعه: منطقه سه شهر ساری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشیار

چکیده

هدف تحقیق تبیین هر چه بهتر معضل بافت‌ فرسوده، اولویت بندی اجرای طرحها و ارائه راهکارهای لازم در زمینه بهسازی آنها انجام گردیده است. روش مطالعه حاضر ترکیبی از روش‌های توصیفی، اسنادی و تحلیلی است و در ادامه پس از انجام تصحیحات هندسی و تکنیک‌های مختلف بارزسازی و بهبود کنترل است. بر روی باند Pan تصویر ماهواره‌ای IRS مربوط به سال 2010 در محیط GIS‌، گستره شهری مشخص و مکان‌های دارای بافت فرسوده و نیازمند بهسازی با تفسیر چشمی و مشاهدات میدانی تعیین گردید. همچنین برای ارزیابی و رتبه‌بندی این مناطق جهت طرح‌های بهسازی از مدل تصمیم‌گیری (Topsis) استفاده گردید. بر اساس یافته های این تحقیق بالاترین میزان فرسودگی از لحاظ درصد و مساحت در ناحیه سه( هسته اولیه منطقه) ، 32/28 درصد بوده که نسبت به سایر نواحی منطقه از وضعیت نامطلوب برخوردار بوده و بنابراین در اولویت انجام طرح‌های بهسازی قرار دارد و بعد از آن به ترتیب نواحی 2و 1 قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritize the Upgrading and Modernization Projects Using GIS And Methods Topsis(Case study: The third area of Sari city)

چکیده [English]

Worn tissues Pykrh‌ cities are part of the value of the physical and performance status Urban renewal tissues could be trying to Bhrh‌Gyry Ptansyl‌Hay of all existing and improving the components and functions with the aim of maximizing the Bhrh‌Vry cited. This study aimed to explore and analyze the problem better Distressed, Locating and mapping have been conducted and advice on upgrading. This method combines the descriptive statistics and analytical and And then the geometric correction techniques, enhancement and improvement of the Pan Band on the 2010 IRS satellite images in GIS, Range of specific urban locations with distressed areas requiring improvement were determined by visual interpretation and field observations. Ranking for evaluation and improvement plans for these areas Decision Model (Topsis) was used. Based on the findings of urban wear on the three, 28/32 %, respectively, compared to the rest of the region has the highest rate of exhaustion of the area. Was determined using Topsis Burnout status eroded areas in three cities in Surrey In this area, which is in fact the basic core region, the undesirable And has done so in priority development projects, and Then the area of 3, 2 and 1 respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • old texture
  • development
  • Geographic Information System (GIS)
  • TOPSIS
  • Sari