ارتباط بین الگوهای بزرگ مقیاس تراز دریا با پدیده برف در شمال غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 استاد

3 دانشجو

چکیده

در این پژوهش با به‌کار‌گیری رویکرد محیطی به گردشی مهم‌ترین سامانه‌های همدیدی موثر بر بارش برف در شمال غرب ایران مورد بررسی قرار گرفته است. به‌این‌منظور ابتدا داده‌های روزانه 26 ایستگاه برف‌سنجی در ناحیه شمال غرب از تاریخ دی 1329 تا تاریخ آذر 1383 از سازمان هواشناسی کشور اخذ گردید. همچنین داده‌های میانگین روزانه فشار تراز دریا از تاریخ 1951 تا تاریخ 2004 برداشت گردید و با تحلیل خوشه‌ای بر روی داده‌های فشار الگوهای جوی طبقه‌بندی گردیدند. در نهایت برای شناسایی مهم‌ترین سامانه‌ها، روزی که بیشترین همبستگی را با سایر روزها در یک خوشه داشت به عنوان روز نماینده الگوی گردشی آن خوشه انتخاب و مبنای واکاوی این پژوهش واقع گردید. نتایج نشان داد که بارش برف در این ناحیه تحت 2 شرط عمده رخ می دهد؛ 1- نفوذ زبانه‌های پرفشار سیبری به این ناحیه 2- ورود پرفشار دریای سیاه به این ناحیه. همچنین در الگوی دوم زمانی که پرفشار دریای سیاه، کم فشار ایسلند، پرفشار آزور و کم فشار سودان در اوج فعالیت خود باشند شاهد ریزش‌های برف سنگینی در این ناحیه می‌باشیم به‌طوری‌که در این الگو همزمان با تقویت سامانه-های مذکور میزان بارش برف و پراکنش آن در سطح ایستگاه‌های مورد مطالعه افزایش چشمگیری پیدا نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study relationship between large- scale circulation patterns of sea level and snow phenomenon in the North West of Iran

نویسنده [English]

  • esmaeil haghighi 1
1 university of tabriz
چکیده [English]

In this research, using environment-to-circulation approach, the main synoptic systems of Effective snow in the North West of Iran have been Analyzed. First, daily data of 26 snow stations In the North West of Iran from Dey 1329 to Azar 1383 of Iran Meteorological Organization was Collected. In addition, daily mean of sea level pressure data from 1951 to 2004 was collected.. After that To determine the major systems, the correlations between clusters were determined. the day that had the highest correlation with other cluster days was Selected and analyzed As a representative day circulation pattern in the cluster. results showed that Snow in the affected Occurs under two major conditions: 1- Spread and penetration of high-pressure Siberian to This Region 2- Formation and strengthening of the Black Sea High pressure In the west of Iran. It also seems that in The second pattern When the Iceland low pressure, Black Sea High pressure, Azores high pressure and low pressure Sudan are at the height of their activity we are witnessing a heavy snow fall In this area. Consequently, with strengthening the systems mentioned, There is a significant increase in The amount of snowfall And its distribution in the studied stations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment-to-circulation
  • cluster analysis
  • Siberian high-pressure
  • Black Sea high-pressure
  • North West