بررسی چالش های توسعه پایدار شهر قزوین از منظر عدالت فضائی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند

2 استاد گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

یکی از ایده های اصلی توسعه پایدار، استقرار عدالت فضائی به منظور تامین رفاه، آزادی و امنیت برای همه شهروندان است. این مقاله برای بررسی چالشهای توسعه پایدار شهر قزوین از منظر عدالت فضائی از تکنیکهای تاپسیس، AHPو تاکسونومی عددی بهره می گیرد و تلاش می کند به این سوال پاسخ دهد : آیا توزیع فضائی شاخصهای توسعه پایدار در سطح نواحی و مناطق شهر قزوین همگن است؟ این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته و اطلاعات مورد نیاز از منابع کتابخانه ای گرد آوری شده است. آنالیز تاکسونومی شش ناحیه شهر قزوین را در رتبه کمتر توسعه یافته ارزیابی می کند و ناحیه 9 با 0/199 =Fi در رتبه نخست، 3/8 برابر توسعه یافته تر از ناحیه سه با 0/759 =Fi می باشد. در رتبه بندی مناطق شهری نیز منطقه سه با 0/762=Fi وضعیت مطلوبتری نسبت به مناطق 1 و 2 دارد. نتایج فوق چالشهای توسعه پایدار شهر قزوین را از منظر عدالت فضائی گزارش می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Challenges of Constant Urban Development of Qazvin from Spatial justice's Viewpoint

نویسنده [English]

  • mahmoud davaran 1
چکیده [English]

One of the main goals of constant development is to establish spatial justice in order to provide the citizens with freedom, welfare, and security. This essay takes advantage of numerical taxonomy, AHP, and Topsis techniques to study challenges of Qazvin's constant development in terms of spatial justice, and it tries to answer the following question : Is it possible to distribute indices of constant development of Qazvin's urban regions spatially ? This research has been done by using an analytical – descriptive method, and all required information has been compiled based on library sources. The analysis of taxonomy shows that six districts of Qazvin have a lower rank of development and district 9 with Fi= 0/199 ranks first. It is 3.8 times more developed than district 3 with Fi =0/759. In the urban ranking of Qazvin' s districts, district 3 with Fi = 0/762 is in a better position in terms of development indices compared with districts 1 and 2. The above mentioned results show Qazvin's constant urban development's challenges from spatial justice's point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban sustainable development
  • Spatial Justice
  • numerical taxonomy
  • Qazvin