بررسی کارکرد وتوانایی مدل های تجربی در تخمین فرسایش و تولیدرسوب (مطالعه موردی حوزه قلعه بنی شهرستان کهگیلویه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاکاشان

2 دانشگاه کاشان

چکیده

فرسایش خاک ازجمله فرآیندهایی است که منابع آب و خاک یک کشور را مورد تهدید قرار می دهد. فرآیند فرسایش بسیار پیچیده است و عوامل زیادی در آن دخیل بوده ‌که مهمترین آنها عوامل اقلیمی، شیب زمین، پوشش‌گیاهی، مدیریت و نحوه کاربری اراضی می باشد. به دلیل عدم وجود اطلاعات در منطقه از بین روش های تجربی، چهار روش‌ MPSIAC‌،EPM،FAO، BLM انتخاب و ارزیابی این چهار مدل در یکی از حوزه های استان کهگیلویه و بویر احمد-(حوزه قلعه بنی) انجام پذیرفت. ازبین چهار مدل مذکور دو مدل اولیه فرسایش و رسوب را به صورت کمی و دو مدل دیگر، فرسایش را به صورت کیفی برآورد می کنند. براساس روش MPSIAC میزان فرسایش سالانه حوزه 59/3 تن بر هکتار بر سال و روش EPM این مقدار 76/2 تن بر هکتار بر سال بدست آمد. در روش FAO، BLM امتیازهای نهایی مربوط به فرسایش برای کل حوزه به طور میانگین به ترتیب 9/55 و 9/47 محاسبه گردید. براین اساس در روش FAOمیزان فرسایش در کلاس چهارم قرار می گیرد که نیاز به تغییرات وسیع و همه‌جانبه در اداره اراضی و محدود‌کردن عملیات ساختمانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Operation and empirical models to estimate erosion and Tvlydrsvb (Case Study castle area between the city Provinces.)

چکیده [English]

Including water resources and soil erosion processes that threaten the country. Erosion process is very complex and many factors are involved in it ‌Kh most important climatic factors, land slope, Pvshsh‌Gyahy, and how land is managed. Due to lack of information on the area of the experimental method, four methods MPSIAC‌, EPM, FAO, BLM selection and evaluation of these four models in the domain of Kohgiluyeh Boyer Ahmad (the area between the castle) was performed. Cleans four basic models of erosion and deposition model to quantify and the other two as a qualitative estimate erosion. Based on annual erosion rate MPSIAC 59/3 tons per hectare per year and areas for EPM 76/2 tons per hectare per year, respectively. In the method, FAO, BLM final scores for all domains related to the erosion of 9/55 and 9/47, respectively, the average was calculated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • erosion
  • sedimentation
  • FAO
  • MPSIAC
  • EPM