پهنه بندی خطرفرونشست زمین با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی( AHP) ناحیه مورد مطالعه(شهر بوئین زهرا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

بهره برداری بیش از اندازه از منابع آب های زیر زمینی در دراز مدت منجر به خسارت های قابل توجه به ویژه از نظر اقتصادی و بر اثر پدیده فرونشست زمین خواهد گردید. از اینرو این تحقیق باهدف علل شناسایی علل فرونشست زمین وتعیین نقاطی که دچار فرونشست شده در منطقه بوئین زهرای مرکزی انجام شده است. بدین منظور، در ابتدا نقشه منطقه مورد مطالعه تهیه گردید. سپس عملیات میدانی جهت به نقشه در آوردن نقشه پراکنش فرونشست به کمکGPS انجام گرفت. در مرحله بعد برای تحلیل اطلاعات از روش AHP استفاده شد. نتایج حاصل نشان می دهد که فاکتور برداشت بی رویه با ضریب 4882/. در درجه اول و عامل سنگ شناسی با ضریب 2445/0در درجه دوم اهمیت در ایجاد فرونشست منطقه است. همچنین نتایج نشان داد که 55% از مساحت منطقه در پهنه بندی با خطر نسبتا زیاد وخیلی زیاد قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

hazard zonation of Land subsidence using Analytical Hierarchy Process (AHP) case study (city of Buin Zahra)

چکیده [English]

Excessive exploitation of groundwater resources in the long term, will lead to considerable damage Especially in terms of economic and by effect of land subsidence phenomenon. Therefore, this study aimed to identify the causes of land subsidence and determining where subsidence has been done in the area of Bouin Zahra. Therefore, the first map of the study area was prepared. The field work to map the distribution of subsidence was done with the help of GPS. At a later stage was used from AHP method to analyze the data. The results show that the indiscriminate harvesting factor by a factor of 0/4882 In the first place, and the lithology 0/2445 coefficient of secondary importance in the creation of subsidence area. The results showed that 55% of the area of relatively high risk zoning is very high.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land subsidence
  • Zoning
  • central Bouin Zahra
  • AHP