سنجش کیفیت‌زندگی در سکونتگاه‌های روستایی (مورد: بخش مرکزی شهرستان اسلام‌آبادغرب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش آمایش کیفیت محیطی در مناطق روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 دانشیاردانشگاه شهیدبهشتی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی‌روستایی، تهران، ایران

3 استاد دانشگاه شهید بهشتی، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، تهران، ایران

4 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات تهران، گروه جغرافیای سیاسی، تهران، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌های عمومی هر جامعه‌ای، بهبود کیفیت زندگی آن جامعه می‌باشد. این مقاله به بحث درباره کیفیت‌ زندگی درسطح مناطق‌روستایی می‌پردازد. تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال است که مناطق ‌روستایی بخش‌ مرکزی شهرستان‌اسلام‌آبادغرب تا چه اندازه از شاخص کیفیت‌ زندگی برخوردارند. ارزیابی کیفیت‌‌زندگی در سه شاخص اجتماعی، اقتصادی و کالبدی و با13 مؤلفه صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آزمونT تک‌نمونه‌ای انجام گرفته-است. براساس یافته‌های تحقیق، محاسبه‌میانگین برخورداری نشان داده که دهستان شیان با47/33درصد مطلوب‌ترین کیفیت‌‌زندگی و دهستان‌حومه‌شمالی با 43/28درصد پایین‌ترین سطح‌ رضایت از کیفیت‌زندگی را دارمی‌باشند. بنابراین برای بهبود کیفیت‌زندگی در نواحی‌روستایی مورد مطالعه، برنامه‌ریزی درهمه شاخص‌های‌اجتماعی،اقتصادی و کالبدی لازم است که این مهم از طریق خدمات‌دهی و ساماندهی به روستاها به ویژه روستاهای ‌کم‌برخوردار می‌تواند تأثیرگذار باشد.
واژگان کلیدی: شهرستان‌اسلام‌آبادغرب، روستا،شاخص‌های اجتماعی،اقتصادی و کالبدی، کیفیت‌زندگی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the Quality of Life in Rural Areas (Case Study: Central District of Islam Abad Gharb)

نویسندگان [English]

  • Batol Mirzaeian 1
  • Bijan Rahmani 2
  • Mohammad Taghi Razavian 3
  • Abdolreza Farajirad 4
چکیده [English]

One of the important objectives of the general policies of each society is the improvement of the quality of life in that society. This paper discusses the quality of life in rural areas. The research seeks to answer this question that to what extent the rural areas of the central district of Islam Abad Gharb enjoy the indices of the quality of life. Quality of life was measured in three social, economic and physical indices, considering 13 components. Analysis of data was performed by one-sample T-test. Based on the results, calculation of the enjoyment average showed that the district of Shian with 33.47 percent and Northern District (Dehestan-e Shomali) with 28.43 percent had the highest desirable quality of life and the lowest quality of life, respectively. So to improve the quality of life in studied rural areas, planning in all social, economic and physical indices is necessary that this issue can be more effective through providing services and organizing villages, especially less developed ones.
Keywords: Islam Abad Gharb county, Village, Social, economic and physical indices, quality of life

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam Abad Gharb county
  • village
  • social
  • economic and physical indices
  • quality of life