ارزیابی چالش‌های اجتماعی ناشی از بحران خشک‌سالی بر توسعه پایدار روستایی مورد پژوهی: دهستان میانده از توابع بخش شبیکوه، شهرستان فسا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارزیابی چالش‌های اجتماعی ناشی از بحران خشک‌سالی بر توسعه پایدار روستایی و ارائه راهکارهای جهت کاهش این پیامدهاست. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی می‌باشد و روش گردآوری اطلاعات نیز اسنادی و پیمایشی می‌باشد. نمونه‌گیری در این تحقیق در دو سطح انجام‌گرفته ، ابتدا در سطح منطقه که واحد تحلیل نقاط روستایی است که 4 روستای میانده، نصیرآباد، رحیم‌آباد و سده انتخاب‌شده‌اند و در سطح روستاهای نمونه که واحد تحلیل خانوارهای ساکن در مناطق روستایی می‌باشند که بر اساس آخرین سرشماری در سال 1390 جمعیتی برابر با 2101 خانوار را دارا می‌باشند. در تحقیق حاضر برای تعیین حجم نمونه مناسب از فرمول کوکران استفاده‌شده که نمونه مناسب برای این جامعه آماری برابر با 325 خانوار می‌باشد. در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، چالش‌های اجتماعی ناشی از بحران خشک‌سالی در پنج عامل اثرات عمومی اجتماعی، امنیت، کیفیت زندگی، آموزش‌وپرورش، سلامت و تندرستی قرارگرفته‌اند که کل مجموعه چالش‌های اجتماعی قادر است 57.190 درصد از کل واریانس چالش‌های اجتماعی در مناطق روستایی دهستان میانده را تبین کند. نتیجه حاصل از پژوهش لزوم توجه به بخش اجتماعی و آسیب‌پذیری آن در هنگام بروز خشک‌سالی را آشکار می‌کند زیرا که بدون توجه به این بخش هنگام بروز خشک‌سالی توسعه مناطق روستایی با چالش‌هایی روبه‌رو می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assess the social challenges arising from the drought crisis on sustainable rural development: Case Study: Miandeh parts Shabiikuh district, city of Fasa

چکیده [English]

The research method is descriptive - analytical and data collection and survey documents. Sampling has been done in two levels, firstly in terms of region which is the unit for analyzing rural areas and it includes Miandeh, Nasir-Abad, Rahim-Abad, and Sade; secondly there are the sample villages which are the unit for analyzing the residents in the rural areas. It is based on the last consensus in 1390 which totaled 2101 household. In the present study, for defining the suitable sample, Kukran formula has been applied, and the right sample for this population equals 325 household. In analyzing the data, social challenges arising from the drought crisis includes five factors, namely general societal impacts, security, quality of life, education, health and well-being. The whole set of social challenges is there to explain 57.190 of total variance of the social challenges of rural villages in Miandeh .schools are discussed. The results of the present study sheds light on the necessity of paying attention to social aspect and its vulnerability when drought occurs because, not paying attention to this aspect at the time of drought leads to critical challenges in development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought
  • Rural Development
  • social issues
  • the district Miandeh