تحلیل فضایی جمعیت و خدمات شهری با رویکرد عدالت فضایی مطالعه موردی: شهر خرم آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف این پژوهش"تحلیل فضایی جمعیت و توزیع خدمات شهری در نواحی شهر خرم آباد "است. براین اساس این پژوهش به چگونگی توزیع خدمات شهری متناسب با نیازهای جمعیت در23 ناحیه شهری خرم آباد می پردازد. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از مدل vikor، AHP ، نقشه GIS و مبتنی بر داده‌های اسنادی و میدانی است. بر اساس نتایج به دست آمده از 10 شاخص خدمات شهری 2 ناحیه متعادل ،5 ناحیه نیمه متعادل و باقی نواحی نامتعادل می باشد. برای بررسی پراکندگی جمعیت و خدمات شهری ضریب همبستگی اسپیرمن را محاسبه کردیم که ضریب به دست آمده (062/0) می باشد که نشان می دهد که توزیع خدمات شهری با تراکم جمعیت ناموزون می باشد . همچنین به منظور ارزیابی میزان عدالت اجتماعی از سه معیار عدالت دیوید هاروی نشان داد که معیارهای مدنظر در سطح شهر در جهت رسیدن به عدالت اجتماعی و فضایی رعایت نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial analysis of population and municipal services with the approach of spatial justice Case Study: the city Khorramabad

چکیده [English]

The purpose of this study, "Analysis of the spatial distribution of population and municipal services in the areas of Khorramabad" is. Based on this study, the distribution of municipal services tailored to the needs of the population in 23 urban areas in Khorramabad deals. The research, analytical and utilizes the model vikor, AHP, GIS map based on field data and documents. Based on the results of 10 city services 2 area index score, 5 score and the rest of the half area is unbalanced. To study the dispersion of population and municipal services Spearman correlation coefficient calculated the coefficient obtained (0/062), which show that distribution utilities with the population density is uneven. Social justice as well as to assess the three criteria of justice in the city of David Harvey indicated that the criteria has not been met in order to achieve social justice and the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial Analysis
  • Population
  • municipal services
  • spatial equity
  • khorramabad