بررسی فن آوری های مدرن در طراحی مسجد در شهرستان زاهدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

تهران

چکیده

مسجد ، محل سجود و خضوع و کرنش بندگان خدا در پیشگاه "الله" است ، جائی برای ایجاد رابطه با پروردگار و اظهار عبودیت و کوچکی در برابر ربوبیت و عظمت خالق هستی. قداست مسجد ، در همین رابطه متقابل "عبد و ربوبیت رب" نهفته است. این تحقیق کوششی در بازشناسی مبانی طراحی مسجد در معماری معاصر ایران است. با هدف شناخت مفاهیم کالبدی- محتوایی معماری اسلامی در طراحی مسجد، خاستگاه معنای عناصر کالبدی آن موردبررسی قرار گرفت. بنابراین بررسی معماری یک مکان خاص به ویژه معماری اسلامی نشانگر رشد و شکوفایی آن محسوب می شود. بدین لحاظ می توان گفت رویکرد طراحی مسجد در آثار معاصر تابع شرایط زمانی و مکانی بوده و لزوماً نشانههای ثابت گذشته، عناصر نمادین در منظر شهری امروز نبوده است، حال آنکه در بسیاری از مساجد معاصر، همچنان الگوهای فرمی و شکلی گذشته، مرجع طراحان امروز می باشد. هدف از این پژوهش،بررسی معماری پایدار و به طور خاص استفاده از فن آوری های مدرن برای طراحی مسجد در شهر زاهدان است. روش تحقیق، توصیفی – تحلیلی و از نوع نمونه موردی بوده و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reviews of modern technologies in the design of the mosque in the city of Zahedan

چکیده [English]

A mosque, a place of prostration and humility and strain before the servants of God "Allah" as is, where to build a relationship with God and expressing devotion to the divinity and greatness of the Creator and small. The sanctity of the mosque, in the same Reciprocity "Abdul and divinity of the Lord" lies. This research effort designed to recognize the fundamental principles of contemporary architecture mosque in Iran. Physical concepts designed to determine the content of Islamic architecture in the mosque, meaning the origin of its structural elements were examined. So Islamic architecture and the architecture of a specific location indicator is the growth and prosperity. Therefore, we can say that the mosque design approach in terms of time and space and contemporary works are not necessarily constant signs of the past, not today is symbolic elements in the urban landscape, while in most modern mosques, as well as form and shape patterns of the past, today's reference design is. The aim of this study was to investigate sustainable architecture and specifically the use of modern technologies to design a mosque in Zahedan. The research method is descriptive - analytic case study and collect data library is done. In this study, the mosque, the quantitative and qualitative benefits of using modern technologies in design is discussed. Then climatic conditions and specific architectural expression of Zahedan in throughput. Finally, the modern technology in the design of the mosque in Zahedan be examined.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable architecture
  • design
  • modern technology
  • Zahedan