تحلیل محدودیت‌های ایمنی و مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌های آتش‌نشانی با بهره‌گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: شهر رشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هئیت علمی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

2 دانشجو ـ دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

خدمات‌رسانی مطمئن توسط ایستگاه‌ها مستلزم استقرار در مکان‌های مناسب است که بتوانند بدون مواجهه با موانع شهری به امداد و ارائه خدمات ایمنی اقدام نماید. پژوهش حاضر با هدف تحلیل وضع موجود خدمات ایمنی و امداد و نجات در شهر رشت، به دنبال ارائه مکان های بهینه ایستگاه‌های آتش‌نشانی در شهر رشت به منظور رفع نیازها و نواقص خدمات ایمنی است.روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است و داده های مورد نیاز علاوه بر مستندات رسمی، از بررسی‌های میدانی و داده‌های محلی فراهم شده است. جامعه آماری پژوهش، محدوده جغرافیایی خدمات شهری شهر رشت است و بنا بر سرشماری رسمی کشور در سال 1390 بالغ بر 951،639 نفر جمعیت داشته است که از نظر تعداد و توزیع ایستگاه‌های آتش‌نشانی با مشکلاتی مواجه است. یافته‌های تحقیق نشان داد که نخست، خدمات ایمنی ایستگاه‌های آتش‌نشانی وضع موجود، قادر به پوشش مناسب همه مناطق شهر رشت نیست. سپس، عوامل میزان جمعیت، فاصله از ایستگاه‌های آتش‌نشانی، فاصله از معابر اصلی، اراضی بایر، فاصله از مراکز اضطراری در تعیین مکان پایگاه‌های آتش‌نشانی و نیز در تحلیل وضع موجود این ایستگاه‌ها مؤثر بوده است. در نهایت بر اساس وزن‌دهی معیارها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مکان‌های مناسب جهت احداث ایستگاه‌های آتش‌نشانی در سه اولویت مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Limits of Safety and Optimal positioning of Fire Stations By Using GIS (Case Study : Rasht )

چکیده [English]

. Timely and reliable service requires the establishment of these stations is in place that can help without facing any obstacles to urban services and safety act. The purpose of this study is to analyze the current situation of safety and rescue services in the city of Rasht, and offer optimal locations of fire stations in the city of Rasht in order to meet the needs and safety of service deficiencies. The research was descriptive - analytical data required from official documents, surveys and local data.The population of the geographic area of the city of Rasht and according to the official census in 1390, has a population of over 639, 951 people and the number and distribution of fire stations are faced with problems.The results showed that first, the safety of existing fire stations, is not able to cover all areas of Rasht. Then, the factors of population, distance from the fire station, away from the main streets, bare land, far from the centers of fire and emergency locating base stations have been effective in the analysis of the status quo. Finally, based on weighted criteria using GIS, identified three priority areas for the constructionoffirestations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safety services
  • location
  • Fire stations
  • Cities safety
  • Rasht