نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود وضعیت فنی و اقتصادی کشاورزان گندم‌کار مناطق روستایی شهرستان مشگین‌شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف این مقاله بررسی نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود وضعیت فنی و اقتصادی کشاورزان گندمکار شهرستان مشگین‌شهرمی باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، توسعه‌ای، و از لحاظ ماهیت، توصیفی و پیمایشی و نیز از نوع علی-مقایسه‌ای و تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کشاورزان گندمکار ساکن در روستاهای دارای دفاترICT و کشاورزان گندمکار ساکن در مناطق روستایی فاقد دفاتر ICT می‌باشد. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران، تعداد نمونه مناسب برای این تحقیق 100 نفر بدست آمد؛ از سویی، برای برابری در آزمون و نتیجه، صد نفر از کشاورزان ساکن در مناطق روستایی فاقد دفاتر ICT به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of ICT to improvement of the technical and economical situation of wheat Grover’s: Case study: wheat Grover’s of Meshkin shahr County.

نویسنده [English]

  • vakil heidari sarban 1
1 University Street
چکیده [English]

The aim of total this research is investigating of role ICT to improvement of the technical and economical situation of wheat Grover’s of Meshkin shahr County. The research method was an analytical-explanation study of the survey type. The target population in the study was the wheat Grover’s of settled in the rural areas that have ICT office and the wheat Grover’s of settled in the rural areas that don’t have ICT office. Using simple random sampling technique, the amount of suitable sample for this research was selected as statistical. In addition, for attainment to compare of testing and result, were selected one hundred of the farmers of located in the rural areas of uncontained of ICT office as control group. The tool of measurement was made researcher questionnaire.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT
  • Agricultural Development
  • Rural Development
  • wheat Grover’s
  • Meshkin shahr County