بررسی تاثیر عملکرد شهرداری بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی: کارکنان شهرداری منطقه 6 تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم انتظامی

2 دانشگاه آزاداسلامی،فیروزکوه

چکیده

تحقیق حاضر به منظور شناسایی تاثیر عملکرد شهرداری بر کیفیت زندگی شهروندان در منطقه شش تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شهرداری منطقه 6 شهر تهران در سال 94 به تعداد 950 نفر بوده که حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 274 نفر تعیین می شود.نتایج یافته های توصیفی نشان داده وضعیت عملکرد شهرداری (متغیر مستقل) با میانگین 2.44 به میزان 49 درصد و مؤلفه های آن شامل: حوزه اجتماعی- فرهنگی با میانگین 2.27 به میزان 45 درصد؛ حوزه فنی و عمرانی با میانگین 2.33 به میزان 47 درصد؛ ترافیک شهری با میانگین 2.55 به میزان 51 درصد و خدمات شهرداری با میانگین 2.56 به میزان 51 درصد و در نهایت وضعیت کیفیت زندگی شهروندان (متغیر وابسته) با میانگین 3.16 به میزان 63 درصد است. بین خدمات شهرداری تهران و کیفیت زندگی شهروندان رابطه آماری معنی داری مشاهده نشده است. به طور کلی می توان گفت که اگر چه بین عملکرد شهرداری و مؤلفه های آن بر کیفیت زندگی شهروندان منطقه 6 تهران مؤثر بوده اما این اثر در حد ضعیفی معنادار می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of municipal performance on quality of life (Case study: 6 Tehran Municipality staff)

چکیده [English]

Research in order to identify the impact of performance on the quality of life of the citizens of the municipality of Tehran has been studied in six. The descriptive results shown council performance status (independent variable) with an average of 2.44 at a rate of 49 percent and its components, the respondents, the quality of citizens' lives better the municipalities in the study area. The results were analyzed using Pearson correlation shown between the municipality and the quality of life of citizens as much as 19 percent, and the impact of municipal performance components include social - cultural council on quality of life citizens at a rate of 18%, the transport and traffic in Tehran and the quality of life of citizens by 15 percent, the Tehran Municipality's technical performance and development and quality of life of citizens as much as 17 percent, but significantly between Tehran municipal services and quality of life of citizens No significant relationship was observed. In general we can say that although the performance of the municipality and its components on the quality of life of citizens in the 6th district of Tehran were effective, but the weak sense.e.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of life of citizens
  • social - cultural
  • transport and traffic