تطبیق سیستم طبقه بندی اقلیمی بر معماری شهرهای استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیت علمی دانشگاه ازاد اسلامی

چکیده

طراحی اقلیمی معماری با داشتن داده های اقلیمی و نیازهای حرارتی مکان مورد ساخت امکان پذیر می‌باشد. هدف این مقاله شناخت و بررسی میزان طبقه بندی اقلیمی و مطابقت آن با اصول معماری بومی شهرهای استان خراسان رضوی که اغلب معماری درونگرا دارند.بدین منظور ابتدا با استخراج عناصر اقلیمی مورد نیاز در چهار سیستم طبقه بندی اقلیمی(کوپن،ایوانف،آمبرژه و دمارتن)، درطی یک بازه زمانی برای اغلب شهرهای استان خراسان رضوی صورت گرفت. این تحقیق بیشتر ازنوع تصمیم گرا و روش کار به صورت تحلیلی، توصیفی وبا نگاه تلفیقی که به همراه عملیات میدانی و پیمایش از نوع روش طولی (تداومی)انجام شده است که دادها در طول زمان گرداوری می شود تا تغییرات بر حسب زمان بررسی شود. دادهای هواشناسی با مراجعه حضوری به مرکز تحقیقات هواشناسی،سازمان هواشناسی استان خراسان رضوی، و همچنین سایت سازمان هواشناسی و نتایج تحقیقات در زمینه اقلیم خراسان رضوی کل کشور میسر شدو سپس با استفاده از روش های بررسی طبقه بندی اقلیمی شرایط معماری همساز با اقلیم و اصول معماری بومی برای شهرهای استان خراسان رضوی در قالب جدول و نقشه تهیه گردید و پیشنهاداتی نیز ارئه گردید

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Implementing climate classification system architecture In Khorasan Razavi

چکیده [English]

Architecture design with climate data and making it possible location is the thermal requirements. The aim of this paper is to identify and evaluate climate classification and its compliance with the principles of vernacular architecture in Khorasan Razavi province often introverted architecture, first by extracting climatic elements needed in four climate classification system (coupons, Ivanov, Emberger and Demarton ), during a time interval to most cities in Khorasan Razavi province took place This research was an analytical descriptive compilation along with a look at the survey and survey longitudinal approach (continuous) is done The use of methods to assess climate classification architecture compatible with the climate and conditions of vernacular architecture for cities in Khorasan Razavi province were provided in tables and maps

کلیدواژه‌ها [English]

  • thermal comfort index
  • Khorasan Razavi province
  • architecture
  • Sustainable urban development