دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، بهار 1392 
3. بارشهای شدید خراسان جنوبی

صفحه 33-54

محمد گل کار؛ حسین محمدی


7. مکان یابی تصفیه خانه فاضلاب با تکنیکGIS و Topsis (مطالعه موردی: جزیره قشم)

صفحه 109-126

مهدی فلاح؛ منوچهر فرج زاده؛ حسن و قار فرد؛ علی نیک خصلت