دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، تابستان 1392، صفحه 1-108 
5. تبیین نقش بازار بزرگ تهران در توسعه گردشگری شهری تهران

صفحه 63-80

سیما بوذری؛ ابراهیم خلیفه؛ مجتبی بابکی نژاد