دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، تیر 1392، صفحه 1-108 
تبیین نقش بازار بزرگ تهران در توسعه گردشگری شهری تهران

صفحه 63-80

سیما بوذری؛ ابراهیم خلیفه؛ مجتبی بابکی نژاد