دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، پاییز 1392، صفحه 3-104