دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، زمستان 1392، صفحه 1-96 
2. تاثیر دما بر نیاز آبی گیاه پنبه در شهرستان سبزوار

صفحه 15-30

حسین محمدی؛ مرتضی میری؛ مجتبی رحیمی؛ صفیه طیبی