دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، بهمن 1392، صفحه 1-96 
تاثیر دما بر نیاز آبی گیاه پنبه در شهرستان سبزوار

صفحه 15-30

حسین محمدی؛ مرتضی میری؛ مجتبی رحیمی؛ صفیه طیبی